Ontmoeten & verbinden

We stimuleren positief samenleven in alle diversiteit. We pakken de uitdagingen op dit vlak aan en zetten in op een positief beleid om elkaar te leren kennen. We hebben daarbij extra aandacht voor wie uit de boot dreigt te vallen.

 • Denderleeuw behoort aan haar inwoners, we brengen de gemeentediensten tot bij de burger door buurtbezoeken, zitdagen van de gemeente in de verschillende buurten en een toegankelijke website.
 • Elke inwoner is een volwaardig lid van onze samenleving. Racisme, uitsluiting, negatieve taal en discriminatie willen we de gemeente uit.
 • We zetten actief in op armoedebestrijding.
 • Wie oog heeft voor zijn naaste medemens heeft dit ook voor dieren: deze moeten zich ook thuis voelen in Denderleeuw en verdienen een goed beleid.
 • Ontmoetingsplaatsen, verspreid over de gemeente, creëren kansen om elkaar te leren kennen: perkjes, banken op groene pleintjes, gemeenschappelijke kruidenbakken en tuinen,...
 • Denderleeuw kan rekenen op een uitgebreid netwerk van vrijwilligers. Deze vrijwilligers zijn van onschatbare waarde en verdienen een degelijk lokaal vrijwilligersbeleid.
 • We bouwen verder aan het realiseren van ‘brede scholen’ Bv. huiswerkbegeleiding voor kinderen na schooltijd, Nederlandse lessen voor ouders, culturele activiteiten, buurtactiviteiten in de schoolgebouwen, …
Benieuwd naar de uitgebreide toelichting over ontmoeten en verbinden?
Download het volledige programma in PDF of lees hieronder verder.

Samenleven in diversiteit staat hoog op de politieke agenda. Groen Denderleeuw wil samenleven positief stimuleren en tegelijk samenlevingsproblemen daadkrachtig en gericht aanpakken.

'Samen' is het sleutelwoord. Problemen los je samen op. Uitdagingen ga je samen aan. Dat kan je maar goed doen als je elkaar begrijpt en rekening houdt met ieders identiteit(en). Steden en gemeenten worden gemaakt door de mensen die er wonen, de organisaties die er actief zijn en door het lokaal beleid. De lokale overheid heeft de mogelijkheden om netwerken tussen verschillende actoren mee vorm te geven en te verduurzamen. De gemeente samen maken betekent dat iedereen recht heeft op deelname en gebruik van de gemeente. We hebben daarbij in het bijzonder oog hebben voor burgers die (dreigen) uitgesloten (te) worden.

Groen Denderleeuw wil verbinden en ontmoeten en zet daarom de volgende jaren in op :

Het realiseren van een gemeente voor iedereen

 • We organiseren zitdagen van de gemeente in de verschillende buurten met als doel het beleid naar de mensen te brengen en de betrokkenheid bij het beleid te verhogen. We hebben hierbij specifieke aandacht voor de stem van minderheden, kinderen/jongeren, senioren, nieuwkomers, … De gemeenteraadsleden verplaatsen zich bij deze buurtbezoeken té voet en met de fiets. Tijdens deze buurtbezoeken werken we zowel vraag- als aanbodgestuurd. We informeren de burgers actief over het reilen en zeilen in de gemeente en verzamelen hun voorstellen en zorgen.
 • We ondersteunen buurtfeesten financieel en logistiek, we zetten daarbij expliciet in op kwetsbare buurten. Mensen samen iets laten doen is één van de krachtigste vormen van participatie
 • We maken de verslagen van de gemeenteraad en de besluiten van het college op een vlot toegankelijke manier beschikbaar via de website (audio/video, vlot doorzoekbaar en beschikbaar per apart punt, schriftelijke verslagen met oog voor leesbaarheid).
 • We zetten expliciet in op de toekomst door een sterk jeugdbeleid. We pleiten voor een ondersteuning van het bestaande jeugdwerkaanbod.
  • Het speeltuinweefsel 1meer centraal stellen in het meerjarenplan.
  • Een ontmoetingsruimte creëren in de stationsbuurt.
  • Actieve participatie en consultatie van alle jeugd, we zien er op toe dat dit effectief wordt uitgevoerd.
  • IJveren voor de komst een JAC (jongerenadviescentrum).
 • Het diversiteitsbeleid van de gemeente geven we vorm samen met de burgers. We organiseren hiervoor regelmatig burgerpanels. We kiezen voor een diversiteit aan participatievormen. Niet iedereen is even verbaal. Door te werken met foto’s, tekeningen, collages, wandelingen, maquettes, computermodellen,… proberen we iedereen te bereiken.
 • Groen Denderleeuw pleit voor GAS-bemiddeling bij zowel minderjarige als meerderjarige overtreders. Het is een middel om mensen bewust te maken van maatschappelijke regels en die te respecteren. Een bemiddelaar moet onafhankelijk kunnen werken.
 • We organiseren lokale onthaalmomenten voor nieuwe inwoners. Dit om hen kennis te laten maken met lokale voorzieningen en hen wegwijs te maken in de lokale dienstverlening.
 • We kiezen voor een taalbeleid met een uitnodigend karakter. We stimuleren in alle diensten het gebruik van het Nederlands en gaan tegelijk waarderend en respectvol om met anderstaligheid. Taal is geen doel op zich, maar een middel tot integratie.
 • We digitaliseren de dienstverlening van de gemeente. Het gemeentehuis blijft uiteraard beschikbaar voor iedereen die daar nood aan heeft.

Door al deze initiatieven versterken we de verbinding tussen alle burgers en creëren we ontmoetingskansen. Deze initiatieven dragen bij tot een verhoogd vertrouwen van burgers naar elkaar en dragen dan ook bij tot een verhoogd veiligheidsgevoel.

Een sterk lokaal beleid tegen armoede

Armoede bestrijden vraagt om een integrale en structurele aanpak. Lokale besturen krijgen meer verantwoordelijkheden en we koppelen een aantal middelen los van een té specifiek doel (bijvoorbeeld in kinderarmoede, participatie, jeugd, cultuurparticipatie,…). Een lokaal bestuur kan dus meer eigen keuzes maken.

Het OCMW wordt op termijn administratief en bestuurlijk deel van de gemeente, maar blijft als juridische entiteit bestaan. Vanuit Groen Denderleeuw zullen we deze ontwikkeling kritisch en constructief opvolgen. Een dergelijke inkanteling heeft immers enkel zin als het sociaal beleid er op vooruit gaat, als dit voor mensen een positief verschil maakt.

We bekijken eveneens hoe de gemeente zich nog meer kan afstemmen op de huidige lokale sociale realiteit, zijn er bijvoorbeeld taksen (voor huisvuil,…) waarop een grotere sociale correctie kan toegepast worden.

Het uitvoeren van een actieplan tegen racisme

 • We organiseren bij het begin van de nieuwe beleidsploeg een burgerpanel rond racisme. We nodigen hierbij breed uit en zoeken samen naar concrete acties voor onze gemeente. Deze acties worden samengebracht in een gemeentelijk actieplan met korte en lange termijndoelstellingen en met meetbare indicatoren. We laten ons hierbij inspireren door voorbeelden uit steden en gemeenten, die net als Denderleeuw the European Coalition of Cities Against Racism (ECCAR) ondertekenden. Dit actieplan is een werk van en voor alle gemeentelijke beleidsdomeinen, verantwoordelijken, medewerkers en burgers.
 • Binnen Denderleeuw staan we model voor het gebruik van correcte en positieve taal ten aanzien van alle burgers. We schrappen het gebruik van de term allochtoon uit onze Denderleeuwse woordenschat en hebben het over burgers in al hun diversiteit.

Elkaar ontmoeten via groen

 • We creëren in de 3 deelgemeenten een aantal groene initiatieven waarbij mensen elkaar kunnen ontmoeten. We voorzien er met steun van de gemeente gemeenschappelijke kruidenbakken en waar mogelijk een gemeenschappelijke tuin. We spreken hiervoor ter plaatse vrijwilligers aan en hebben hierbij expliciet aandacht voor de diversiteit in de bevolking (jongoud, verschillende culturele achtergrond, diverse ervaring…). We zorgen voor plaatselijke trekkers die we ondersteunen in hun engagement en verantwoordelijkheid.
 • We nodigen bewoners met een grote boomgaard en een teveel aan fruit en groenten uit om met steun van de gemeente plaatselijke plukdagen te organiseren.
 • We plaatsen een ‘tuttenboom’ in het geboortebos.

De realisatie van een kringloopwinkel in Denderleeuw

We ijveren voor een eigen kringloopwinkel in Denderleeuw. We realiseren dit in een leegstaand pand in het centrum van de gemeente. We zorgen ervoor dat dit gebouw voor iedere burger toegankelijk is. De uitbating geven we in handen van werknemers tewerkgesteld in het kader van sociale economie. De kringloopwinkel richt zich tot elke burger. De goederen worden er aan een lage prijs aangeboden.

We bieden er de mogelijkheid om tegen een klein prijsje iets te drinken, op deze manier bieden we opnieuw een kans tot ontmoeten.

Het uitbouwen van een vrijwilligersnetwerk

We bouwen een geïntegreerd vrijwilligersbeleid uit. Een vrijwilligersloket is hét aanspreekpunt voor vragen van vrijwilligers en verenigingen. We promoten engagement van burgers en stemmen vraag en aanbod voor vrijwilligers in de gemeente op elkaar af. We werken een duidelijke visie op vrijwilligerswerk uit. We hebben daarbij aandacht voor een evenwicht tussen wat de opdracht is van de gemeente, wat vrijwilligers opnemen en hoe beiden elkaar kunnen versterken.

We bieden ondersteuning aan vrijwilligers en verenigingen:

 • De gemeente bouwt een uitgebreide uitleendienst uit om vrijwilligers en verenigingen (en zelfs particulieren) te ontlasten in kosten.
 • We komen tegemoet aan de grote vraag van groepen naar vergader- en opslagruimtes.

De verdere uitbouw van onze scholen als brede scholen

 • We sluiten aan bij het reeds gevoerde beleid op dit vlak. De brede school is een draaischijf voor de buurt, ook na de schooluren en in vakanties. Kinderopvang, buitenschoolse opvang, opvoedingsondersteuning, sport-, muziek en computerinfrastructuur, … kunnen er een plek krijgen. Ook verenigingen, buurtcomités, ouders en andere organisatoren van kleine feesten zijn deel van het brede schoolverhaal.
 • We leggen een 'brede school-toets' op bij nieuwbouwprojecten en renovaties.
 • We ondersteunen de samenwerking met een schoolopbouwwerker. We zorgen voor activiteiten in en rond de school buiten de schooluren. Activiteiten voor alle leeftijdsgroepen. We zetten expliciet in op leer- en culturele activiteiten met aandacht voor het oefenen van de Nederlandse taal.
 • We zorgen ervoor dat wie recht heeft op de ‘uitpas’ deze automatisch krijgt.

Het uitbouwen van een sterk beleid rond dierenwelzijn

Groen wil een samenleving die respectvol omgaat met dieren.
Veelal komt het welzijn van dieren in gevaar door de manier waarop ze worden gefokt, verhandeld, gehouden of gedood. Bij mishandeling van dieren moeten we kordaat ingrijpen.

Dieren en hun aanwezigheid hebben een positief effect op mensen. Huisdieren kunnen therapeutisch zijn en een hulp tegen vereenzaming.

 • Elke deelgemeente krijgt minstens één hondenweide en/of speelzone voor honden.
 • We zorgen voor een jaarlijkse hondenwandeling of de organisatie van een ‘dierendag’.
 • We geven dieren een plaats in het rampenplan en in de draaiboeken van de hulpdiensten. Daarin wordt de evacuatie en het in veiligheid brengen van dieren geregeld.
 • De sterilisatie/castratie en het chippen van katten blijven voor ons belangrijke punten.
 • De gemeente eist van schoonmaakbedrijven die voor haar werken dat deze dierproefvrije en biologisch afbreekbare schoonmaakproducten gebruiken. Ook binnen de diensten van de gemeente wordt dit de norm.
 • We passen de lokale wetgeving aan zodat roofvogelshows op het openbaar domein van Denderleeuw verboden zijn.
 • Rituele thuisslachtingen pakken we streng aan.