Wonen & werken

Denderleeuw, een fijne plaats om te leven, te werken en wonen. Een plek om thuis te komen, te genieten van de natuur en van elkaar. Een plek waar het goed is om op te groeien en oud te worden. Utopia? Het kan ook hier.

 • Het ambitieuze klimaatplan dat werd ontwikkeld voor Zuid-Oost-Vlaanderen onverminderd uitvoeren is voor ons een topprioriteit, opdat de gevolgen van de klimaatopwarming, die nu al voelbaar zijn, beperkt zouden blijven.
 • Via het veelbelovende masterplan zien we de dorpskern van Denderleeuw graag uitgroeien tot een aangename plek om te vertoeven met veel groen, weinig verkeer, ontmoetingsplekjes en vlot toegankelijke winkels.
 • Een goed afvalbeleid is er op gericht de productie van afval te verminderen, efficiënt op te halen en betaalbaar te houden. Hergebruik en kringloop zijn te verkiezen boven weggooien.
 • Een herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, om de wildgroei aan appartementen in te dijken of tegen gaan, is dringend nodig. Het wordt hoog tijd om prioriteit te geven aan meer groen dat voor verpozing en verkoeling moet zorgen. Waar het kan, houden we open ruimten liefst open. Door een aanpassing van het structuurplan kunnen we ook de mobiliteit beter controleren.
 • Bij het bouwen van nieuwe woonkernen willen we steeds voldoende aandacht voor het samenleven, speelruimtes voor de kinderen en aanplanting van groen.
 • We stimuleren het organiseren van speel- en leefstraten.
Benieuwd naar de uitgebreide toelichting over wonen en werken?
Download het volledige programma in PDF of lees hieronder verder.

Wonen is een breed thema. Een thema waarin alles samenvloeit. Wie graag in zijn gemeente woont, komt er graag thuis. Je kan er genieten van de dagdagelijkse interacties en de natuur rondom je, je stuurt er je kinderen naar school en je zit al eens graag op het terras van het plaatselijke café. Al deze functies verdienen een centrale plaats in onze gemeente.

Klimaatvriendelijk & kwaliteitsvol wonen

Kernversterking

Het gemeentelijk structuurplan 2Denderleeuw dateert van 27 augustus 2003 en is dringend aan herwaardering toe.

Onze woonbehoeften evolueren: zowel op vlak van onze eigen leeftijd en wensen als op vlak van de huidige tijdsgeest. Een belangrijke tendens is deze van het willen wonen in het centrum omdat alles binnen handbereik is.

 • We maken van het dorpsplein in Denderleeuw een levendig centrum, waar gemeentediensten,lokale handel en recreatie samenkomen. De realisatie van het Masterplan ‘Dorpscentrum Denderleeuw’ is daarvoor noodzakelijk.
  Ook in Welle en Iddergem geven we de dorpspleinen een primaire rol en werken we een visie uit naar het versterken van de kern toe.
 • Het gemeentebestuur stelt een centraal gelegen pop-up winkelruimte ter beschikking aan lokale starters
 • We organiseren vier keer per jaar een seizoensmarkt om de lokale handelaars en verenigingen in de kijker te zetten.

Het ruimtelijk rendement verhogen

Onze gemeente kent een hoge bevolkingsdichtheid. Open ruimte is daarom des te belangrijker. We moeten vermijden dat deze open ruimte opnieuw wordt ingenomen door nieuwe verkavelingen. Daarom is het noodzakelijk de bestaande ruimte efficiënter te gebruiken.

 • Waar mogelijk bouwen we hoger en wonen we compacter. Een extra grondbelasting op onbebouwde bouwgronden voorkomt dat nieuwe open ruimte wordt aangesneden.
 • We moedigen nieuwe woonvormen aan: kangeroewoningen, co-housing, de combinatie woonzorgcentrum/kinderdagverblijf, …
 • Dagdagelijkse functies worden nauwer verweven: wonen, werken, recreatie, onderwijs, … Dit zorgt vaak voor een meerwaarde en een ‘win-winsituatie’ voor de inwoner.
 • We zetten verder in op het beleid van de brede scholen. De schoolinfrastructuur kan na de uren gebruikt worden door buurtbewoners en het verenigingsleven.
 • We bestrijden leegstand door middel van een leegstandsheffing. Die kan oplopen naarmate het gebouw langer leegstaat.
 • We promoten volkstuintjes en gevelbankjes.

Ruimtelijk wanorde kan je niet keren in één legislatuur. Wel kan het bestuur de nodige stappen zetten om het tij te doen keren.

 • Via een aangepast ruimtelijk uitvoeringsplan zetten we slecht gelegen en overstromingsgevoelige woonuitbreidingsgebieden om in open publieke ruimte.
 • De ruimte is vandaag in Denderleeuw veel te versnipperd. Inzetten op ontsnippering door fietsen wandelverbindingen tussen open ruimten te herstellen kan hierbij een oplossing bieden.

Groene en blauwe aders

Water en groen binnenbrengen in steden en gemeenten verhoogt de leefkwaliteit en brengt in tijden van klimaatopwarming de nodige koelte tot in het centrum van de gemeente.

Bij het uitvoeren van het Masterplan ‘Dorpscentrum Denderleeuw’ komen er meer recreatiemogelijkheden langs de Dender.

 • We toetsen onze gemeente aan de groennorm. Iedere inwoner moet binnen een aanvaardbare afstand toegang hebben tot voldoende bereikbaar en beleefbaar groen.
 • We geven water meer ruimte en ontlasten zo de riolering bij hevige regenval. We stimuleren de aanleg van wadi’s 3bij particulieren. Bij de aanleg van openbaar groen geven we zelf het goede voorbeeld en houden we rekening met voldoende infiltratiemogelijkheden voor het regenwater.
 • Vergroenen van gebouwen met groendaken en gevelgroen zorgt voor waterbuffering, verkoeling en isolatie. We stimuleren en promoten de aanleg van geveltuintjes en groenslingers.
 • Om overstromingsgevaar te vermijden, willen we verharding méér beperken. Dit via een vergunningsbeleid (beperken verharding in voortuinen) en een fiscaal beleid voor bedrijven in functie van de hoeveelheid verharde oppervlakte. De gemeente speelt hierin een voorbeeldrol.

Kwaliteit van de publieke ruimte

Onze publieke ruimte kan beter ingevuld worden. Vaak betekenen enkele kleine bijsturingen een wereld van verschil.

 • We creëren meer publieke ruimte door bijvoorbeeld pleinen die nu louter parkeerplaats zijn (gedeeltelijk) om te vormen tot speel- en ontspanningsruimte voor buurtbewoners van alle leeftijdsgroepen.
 • Bij (her)aanleg van publieke ruimte houden we rekening met enkele kwaliteitscriteria. We bieden comfort aan de gebruikers: wandelaars, fietsers, … met voldoende rust- en zitplaatsen, verzichten en géén geluidsoverlast. Deze ruimtes zijn aangenaam om te vertoeven en bieden een hoge belevingswaarde.
 • Kindvriendelijke ruimtes: we kiezen voor voldoende kindvriendelijke ruimtes waar onze jeugd rustig en veilig kan spelen (speelpleinen, speelbossen, woon- en speelstraten, …). We ijveren ervoor om kinderen weer meer buiten te laten spelen.
 • Afvalarme gemeente
  • Om het sluikstorten tegen te gaan, plaatsen we voldoende vuilnisbakken langs fiets- en wandelpaden en in het globale straatbeeld.
  • De gemeente stelt herbruikbare bekers ter beschikking van verenigingen om zo de afvalberg te verkleinen.
  • We plaatsen gemeenschapskoelkasten op strategische plaatsen (bijvoorbeeld aan de Palaver, aan het OCMW-gebouw, …).

Inzetten op participatie

Goede participatie verhoogt zowel het draagvlak als de kwaliteit van de projecten.

 • We kiezen voluit voor burgerparticipatie en het betrekken van verenigingen. En dit meteen bij de start van het proces, niet aan het einde van de rit. Burgerparticipatie is tenslotte een onderdeel van het gemeentedecreet.

Energiezuinigheid en woonkwaliteit

Onze woningen behoren tot de slechts geïsoleerde, meest energieverslindende in Europa. In Vlaanderen zijn ze verantwoordelijk voor bijna 15 % van alle CO2-uitstoot. Pure huurwoningen zijn gemiddeld in slechtere staat dan eigenaarswoningen. Naast de sociale woningen ook de private huurmarkt versterken is een belangrijke uitdaging.

 • Overbewoning, huisjesmelkerij en onbewoonbaarheid pakken we streng aan. We sporen verhuurders actief aan om te investeren in de kwaliteit van hun huurwoning via gemeentelijke premies.
 • We bieden informatie en begeleiding op maat van de gemeentelijke diensten die alles wat huisvesting betreft centraliseert en online makkelijk raadpleegbaar maakt. Burgers en verenigingen kunnen er terecht voor eerstelijns energie-advies bij renovatie- en nieuwbouwprojecten, energie-audits, goedkope leningen voor energiebesparingsinvesteringen,…
 • Nieuwe wijken of woonprojecten moeten per definitie duurzame wijken zijn.
 • We stimuleren groepsaankopen van bvb. groene energie, isolatiemateriaal, etc.
 • We zetten proactief in op informeren rond het thema. Het maken van een thermografische kaart helpt zowel de gemeente als de inwoner om een duidelijk beeld te krijgen van het warmteverlies van zijn woning. Zo kunnen we gericht inwoners aanspreken.

Betaalbaar wonen voor iedereen

Denderleeuw wordt dagelijks geconfronteerd met het tekort aan degelijke en betaalbare woningen. Dit dankzij de hun uitstekende ligging tegenover Brussel en de goede bereikbaarheid met de trein. Vooral kwetsbare groepen zijn hiervan de dupe gezien vraag en aanbod niet op elkaar afgestemd zijn en dit de prijzende hoogte injaagt.

 • Investeren in voldoende sociale huur- en koopwoningen blijft prioritair.
 • We moedigen nieuwe woonvormen aan (kangeroewoningen, co-housing, combinatie woonzorgcentrum/kinderdagverblijf, …).
 • De gemeenschapswachten sporen actief leegstand op om deze vlot aan te kunnen pakken.
 • Discriminatie op de woonmarkt verbannen.
 • We ondersteunen kwetsbare groepen bij het zoeken van een woning (via de sociaal werker, via buddy’s, …).

Klimaatplan Zuid-Oost Vlaanderen

Het ambitieuze klimaatplan dat werd ontwikkeld voor Zuid-Oost Vlaanderen onverminderd uitvoeren is voor ons een topprioriteit, opdat de gevolgen van de klimaatopwarming, die nu al voelbaar zijn, beperkt zouden blijven.