Antwoorden van het college van Burgemeester en Schepenen

23 Juni 2016

Op 13 mei stelde Groen Denderleeuw het college van burgemeester en schepenen vragen rond vier thema's: het rooien van bomen in de Collegestraat, de stand van zaken met betrekking tot de ondertekening van het burgemeestersconvenant door de gemeente, de redenen voor het niet overgaan tot aankoop van de Sint-Jozefkerk [lees hiervoor zeker verder], en de vraag om de voorzitter van Groen Denderleeuw, net als de andere voorzitters, de agenda en documentatie van de gemeenteraad door te sturen. We kregen op de laatste vraag al snel een antwoord in de vorm van de gevraagde documentatie (ook deze maand trouwens), voor de andere vragen was het iets langer wachten. Maar onlangs mochten wij toch een uitgebreid antwoord ontvangen. hernemenhieronder

We onze vragen en laten ze opvolgen door het antwoord dat we ontvangen hebben (tussen aanhalingstekens).

Collegestraat

Kan het College van Burgemeester en Schepenen duidelijkheid verschaffen waarom nu reeds deze bomen worden gerooid, nog voor de resultaten van het mobiliteitsonderzoek beschikbaar zijn en er nog geen sprake is van enige vergunning?

"In het kader van een veilige schoolomgeving KCD/IKSO werd inderdaad een mobiliteitsonderzoek uitgevoerd voor de straten die rond deze scholen liggen. Het doel van dit onderzoek was een oplossing vinden voor de chaos die er heerst aan het begin en einde van de schooluren is én het stimuleren van duurzame woon-schoolverplaatsingen. Een aantal concrete oplossingen werden voorgesteld, zoals een plaatselijk verbod op stilstaan en parkeren, schoolstraat, ? Het perceel van het klooster werd niet opgenomen in dit onderzoek aangezien de gemeente geen eigenaar is van dit perceel. Indien een stedenbouwkundige aanvraag voor dit perceel gedaan wordt, wordt de impact op de mobiliteit van het project vanzelfsprekend wel meegenomen bij de beoordeling."

Welk toekomstbeeld is er voor de Collegestraat en omgeving?

"Momenteel worden de verschillende denkpistes voor de Collegestraat binnen de school besproken met leerkrachten en ouderraad. Ook de buurtbewoners zullen gecontacteerd worden van zodra er meer duidelijkheid is over de praktisch haalbare voorstellen."

Wordt er voorzien in enige vorm van compenserende maatregelen voor deze kaalslag?
Werkt het bestuur  in het algemeen aan een compensatiebeleid bij het rooien van bomen?

"Voor het kappen van bomen is, onder bepaalde voorwaarden, een stedenbouwkundige vergunning vereist. In de stedenbouwkundige vergunning die werd afgeleverd werd geen toestemming gegeven voor het kappen van bomen. Er werd dan ook proces verbaal opgesteld op 11 mei omdat er bomen gekapt werden. Buurtbewoners die een gelijkaardige melding deden bij onze diensten werden vanuit de dienst leefomgeving hieromtrent al geïnformeerd."

Burgemeestersconvenant

Graag hadden wij via deze weg ook geïnformeerd naar de stand van zaken omtrent de ondertekening en uitwerking van het Burgemeestersconvenant?

"Voorts kunnen wij u meedelen dat de gemeente Denderleeuw het Burgemeestersconvenant nog niet ondertekende maar dit wil niet zeggen dat er geen initiatieven inzake duurzaamheid worden genomen. Voorbeelden hievan zijn de verduurzaming van het gemeentelijke wagenpark, stookplaatsrenovaties, isolatie van gemeentelijke daken, ? Voor burgers werden, in samenwerking met Eandis, sessies georganiseerd inzake dak-, gevel- en muurisolatie."

Sint-Jozefkerk

Ook hadden we graag willen informeren naar de reden(en) waarom de gemeente niet inging op het aanbod tot aankoop van de Sint-Jozefkerk?

"Wat uw vraag aangaande de kerk van Hemelrijk: hieromtrent trekt u voorbarige conclusies. Wij kunnen in dat kader melden dat de onderhandelingen lopende zijn."

Conclusie

Ondanks het uitgebreide antwoord blijven we toch nog wat op onze informatiehonger zitten.

De dossiers zijn deels nog in behandeling en verdere resultaten simpelweg nog af te wachten. Vooral in het dossier rond de Collegestraat zijn enkele procedures in werking getreden die hun volledige doorloop moeten kennen vooraleer echte conclusies getrokken kunnen worden. Doch dat deze wel degelijk opgestart zijn is informatie op zich.

In verband met het burgemeestersconvenant lezen we dat dit "nog" niet ondertekend werd, hetgeen impliceert dat het nog onderzocht wordt, doch kunnen we dat niet expliciet vermeld zien staan. Slaat Denderleeuw de eerste versie over en bestudeert men de nieuwe versie met doelstellingen voor 2030, of geeft het bestuur geen prioriteit aan dit langetermijnproject en wordt dit uitgesteld tot het volgende bestuur? Bij Groen Denderleeuw kunnen we voorlopig alleen maar hopen dat men de koe nu al bij de horens vat; hoe eerder dergelijke initiatieven worden opgestart, hoe meer kans op slagen ze hebben.

In ieder geval willen we het bestuur en de ambtenaren die zich in de vragen verdiept hebben bedanken voor het antwoord. Zo'n dialoog is voor Groen (Denderleeuw) onontbeerlijk in een democratie, en we zijn dan ook blij om te zien dat hier tijd aan besteed wordt.