Programma

Kiezen voor leefbaarheid, diversiteit en participatie

Samen beter doen!

In het leven staan we dagdagelijks voor grote en kleine uitdagingen. De klimaatverandering is zeer belangrijk en moeten we nu aanpakken, maar dat wil niet zeggen dat we niets doen aan het te smalle voetpad voor onze deur. Hoewel deze problemen moeilijk op te lossen lijken (‘maar ach, daar valt toch niets aan te doen”), gelooft Groen Denderleeuw dat we hier samen een oplossing voor kunnen bieden.

Het is een kwestie van kiezen.

Groen Denderleeuw maakt duidelijke keuzes en doet ambitieuze maar haalbare voorstellen zodat die keuzes tot oplossingen kunnen leiden. Wat onze keuzes motiveert, daar zijn we open over: Groen Denderleeuw gaat voor leefbaarheid, diversiteit en participatie. Die drie kernprincipes leiden onze keuzes in de verschillende beleidsthema’s.

Groen gaat voor een LEEFBAAR Denderleeuw. We willen de mensen de ruimte geven om in balans te zijn met zichzelf, maar ook met hun omgeving. Een omgeving in balans betekent voor Groen genoeg plaats voor natuur, en zo weinig mogelijk vervuiling. Dit kunnen we niet realiseren van vandaag op morgen, maar elke keuze die we maken bepaalt wel of we dichterbij dit doel komen of niet.

De samenleving wordt steeds meer DIVERS, en bij Groen staan we open voor de kansen dat dit lappendeken van diversiteit ons biedt. We willen alle verschillende bevolkingsgroepen (jonge ouders, holebi’s, senioren, autochtonen, …) vaker samen brengen. Door de ogen van de ander ontdek je de wereld opnieuw.

Een beleid heeft het meeste kans op slagen wanneer dit door de bevolking gedragen wordt. Het spreekt dan ook voor zich dat we een PARTICIPATIEF bestuur ten volle aanmoedigen. Met transparante communicatie willen we burger en overheid dichter bij elkaar brengen. Dat is meteen ook de beste garantie dat het beleid voor iedereen werkt.

Samen gaan we voor beter, want het kan anders, en dat wérkt.

De Groen-ploeg

Download het volledig programma

 

Onze thema's

Mobiliteit   Ontmoeten en verbinden   Wonen en werken

 

Mobiliteit

We geven Denderleeuw graag terug aan zijn inwoners door de uitvoering van het STOP–principe, voorrang voor wie stapt en fietst, het openbaar vervoer optimaliseren en beperken van het gebruik van de auto.

 • Degelijke voetpaden voldoen aan een aantal kwaliteitseisen: voldoende breed, voor iedereen, veilig en obstakelvrij.
 • Het gebruik van de fiets zit in de lift: de fietser heeft nood aan voldoende degelijke en veilige fietsinfrastructuur. We richten fietsstraten in, vooral aan scholen. Bij de heraanleg van straten geven we voorkeur aan een degelijke fietsstrook i.p.v. een fietssuggestiestrook.
 • Deelsystemen voor fietsen en auto’s kunnen helpen het aantal auto’s in de kern verminderen. Zwaar vervoer in de buurt van scholen en de dorpskern wordt beperkt en een bredere 30 km/u zone wordt ingevoerd.
 • Het openbaar vervoer kan veel beter aangepast worden aan de werkelijke noden: vervoer binnen de gemeente en de naburige gemeenten met aangepaste, kleinere en liefst elektrische bussen.
Benieuwd naar de uitgebreide toelichting over mobiliteit?
Download het volledige programma in PDF of lees hieronder verder.

Het STOP-principe (eerst stappers, dan trappers, dan openbaar vervoer en tot slot personenwagens) vormt de leidraad voor het mobiliteitsbeleid van Groen Denderleeuw. We moeten heldere keuzes durven maken waarbij de zwakke weggebruiker voorop staat. Niet alleen om de klimaatopwarming tegen te gaan maar ook om buurten terug te geven aan hun inwoners.

Veel van onze smalle straten hebben tot voornaamste doel dat mensen er kunnen in wonen. Toch zijn ze vaak zo ingericht dat het moeilijk wordt om gezellig en samen gebruik te maken van de straat. Daarom willen we deze straten transformeren van pure verkeersruimten naar leef- en gebruiksruimten waar gemotoriseerd verkeer niet langer alle ruimte opeist. Door bij de inrichting van straten de noden van kinderen en senioren als uitgangspunt te nemen, verhogen we de veiligheid en het comfort.

 • Vele voetpaden in onze gemeente zijn in een slechte staat of simpelweg onbestaande. Dit ontmoedigt het gebruik ervan. Voetpaden moeten voor ons voldoende breed, obstakelvrij en comfortabel zijn voor zowel de mobiele als minder mobiele stapper.
 • In straten die aan een aantal eisen voldoen kunnen inwoners een aanvraag indienen om een leefstraatexperiment uit te voeren. In een leefstraat wordt alle gemotoriseerd vervoer gebannen. Deze aanvragen vertrekken altijd vanuit de bewoners, en hebben daarna de goedkeuring van de gemeente nodig. Zo voorkomen we dat leefstraten ongewild of ongepast worden ingevoerd. Een leefstraatexperiment is altijd tijdelijk (enkele weken tot enkele maanden), en wordt vervolgens geëvalueerd. In een leefstraat is gemotoriseerd vervoer nog steeds mogelijk, bijvoorbeeld bij een verhuis, doch wel vergunningsplichtig.
 • Het aandeel fietsverplaatsingen voor woon-werk verkeer neemt jaarlijks toe. We willen het gebruik nog verder aanmoedigen, en stemmen onze fietsinfrastructuur hier op af. We starten onze focus bij de belangrijkste fietsverkeersassen.
  • Fietspaden genieten de voorkeur op fietssuggestiestroken.
  • Te smalle straten worden fietsstraten. Schoolstraten zijn bij voorkeur fietsstraten. Zo gaat de luchtkwaliteit in de schoolbuurten erop vooruit.
  • Bij de (her)aanleg van straten krijgen fietsers een duidelijke plaats. Ook tijdens de werken zelf is er een veilige ruimte voor voetgangers en fietsers.
  • We voorzien meer fietsstallingen in het straatbeeld, op belangrijke openbare plaatsen kunnen we hiervoor een parkeerplaats vervangen door een fietsenstalling. Aan deze fietsstallingen voorzien we laadpunten voor e-bikes.
  • Via duidelijke bewegwijzering tonen we de vlotste weg naar plaatsen in de gemeente of andere steden.
  • We kennen een subsidie toe voor de aankoop van een e-bike.
  • Afspraakpunten waar jongeren elkaar kunnen opwachten om samen naar school te rijden en een fietsstimulatieprogramma stimuleren de schoolgaande jeugd om de fiets te nemen naar school.
 • In smalle straten kunnen zwakke weggebruikers voor gevaarlijke situaties komen te staan. In dergelijke omgevingen willen we ijveren voor een zone 30. Niet alleen komt dit de veiligheid van de zwakke weggebruiker ten goede maar ook de leefbaarheid. In sommige situaties volstaat dit echter niet en kunnen we door middel van eenrichtingslussen de veiligheid en het verplaatsingscomfort verder verhogen.
 • We mijden zo veel mogelijk zwaar verkeer aan scholen en in dorpskernen.
 • Drukke verkeersassen, zoals de steenweg, hebben nood aan veilige oversteekplaatsen voor zowel fietsers als voetgangers.
 • De implementatie van een online platform zoals onze actie #ditismijnvoetpad #ditismijnfietspad laat toe om pijnpunten in onze infrastructuur sneller in kaart te brengen en op te volgen. Bovendien kan de burger zelf problemen melden en op de hoogte blijven van de vorderingen.

Mobiliteit: van bezit naar gebruik

In onze dichtbevolkte gemeente zijn er verschillende mobiliteitsnoden. Het is niet altijd mogelijk of haalbaar om de fiets te nemen voor een verplaatsing. Een sterk aanbod openbaar vervoer vormt voor Groen de eerste aanvulling. Tegelijkertijd moeten hier ook keuzes gemaakt worden, en gaan we vraaggericht de prioriteiten opzoeken.

 • We ijveren voor een busdienst naar Liedekerke.
  • Streven voor een busroute via de Lijn.
  • Indien dit niet lukt gaan we op zoek naar een alternatief op zaterdagen zodat de markt in Liedekerke vlot bereikbaar is.
 • We ijveren voor een busdienst die de lokale handel aan de steenweg vlotter bereikbaar maakt.
 • Het gebruik van de bus willen we aangenamer en vlotter laten verlopen
  • Tijdens daluren gaat onze voorkeur uit naar kleinere bussen, die minder lawaai maken en minder uitstoten.
  • We nemen het gebruik van de bushaltes onder de loep om een duidelijk beeld te krijgen van de meest gebruikte haltes.
  • Veelgebruikte bushaltes moeten voorzien zijn van een degelijke fietsenstalling, een schuilhokje met bank en een peuktegel.
  • Bushaltes moeten vlot toegankelijk zijn, ook voor personen met bepekte mobiliteit.
 • Trein
  • Het behulpzame personeel doet zijn best om personen met beperkte mobiliteit op weg te helpen, maar structureel zijn er nog heel wat verbeterpunten. Het tweede drukste station van Oost-Vlaanderen (na Gent) verdient beter. We ijveren voor de implementatie van een lift voor elk perron, en in afwachting moet de toegangsweg voor personen met beperkte mobiliteit veiliger gemaakt worden.
  • Niet alle fietsenstallingen aan het station zijn zichtbaar op de camera’s. De dode hoeken moeten weggewerkt worden zodat mensen er hun fiets veilig kunnen parkeren.

Wanneer het openbaar vervoer de nood niet beantwoordt komen we uiteindelijk toch bij wagens terecht. Ook het gebruik hiervan kan collectief georganiseerd worden via deelsystemen, rekening houdend met de verscheidenheid aan mensen. Die kunnen een antwoord bieden op de noden van mensen die maar af en toe een auto nodig hebben. Dat is goedkoper voor de gebruiker, milieuvriendelijk, en haalt ook de parkeerdruk naar beneden. Daarom willen we deze systemen met Groen promoten en helpen uitbouwen.

 • Het bezitten van een stilstaande (eerste, tweede …) wagen willen we ontmoedigen.
  • We moedigen mensen aan hun nauwelijks gebruikte wagen te vervangen door een deelwagen.
  • Voor elk domicilieadres is de eerste bewonerskaart gratis, voor de daaropvolgende kaarten moet er altijd betaald worden, dat is een eerlijkere verdeling van de lusten en de lasten.
  • We moedigen Denderleeuwse bedrijven aan om, waar van toepassing, over te stappen van firmawagens naar een mobiliteitsbudget dat niet langer een keuze voor de wagen bevoordeelt. We begeleiden bedrijven wanneer ze kiezen voor een overgang naar een duurzame mobiliteitsstrategie.

Mobipunten brengen verschillende vormen van mobiliteit samen op buurtniveau. Ze bestaan uit enkele parkeerplaatsen voor autodelen, fietsparking en een nabije halte voor openbaar vervoer. Aan het station van Denderleeuw, het tweede grootste van Oost-Vlaanderen, richten we Denderleeuws eerste Mobipunt in.

 • We spelen een actieve rol in het aanmoedigen en voorzien van autodeelsystemen in onze gemeente. Buiten de kantooruren stellen we het wagenpark van de gemeente ter beschikking voor autodelen en we organiseren infosessies om het particulier autodelen aan te moedigen.
 • Om het fietsgebruik te stimuleren, kan een fietsdeelpunt niet ontbreken. Als gemeente drukken we de kost voor de gebruiker door bijvoorbeeld Blue Bike aan te bieden aan de hand van een derdebetalerssysteem.

 

Ontmoeten & verbinden

We stimuleren positief samenleven in alle diversiteit. We pakken de uitdagingen op dit vlak aan en zetten in op een positief beleid om elkaar te leren kennen. We hebben daarbij extra aandacht voor wie uit de boot dreigt te vallen.

 • Denderleeuw behoort aan haar inwoners, we brengen de gemeentediensten tot bij de burger door buurtbezoeken, zitdagen van de gemeente in de verschillende buurten en een toegankelijke website.
 • Elke inwoner is een volwaardig lid van onze samenleving. Racisme, uitsluiting, negatieve taal en discriminatie willen we de gemeente uit.
 • We zetten actief in op armoedebestrijding.
 • Wie oog heeft voor zijn naaste medemens heeft dit ook voor dieren: deze moeten zich ook thuis voelen in Denderleeuw en verdienen een goed beleid.
 • Ontmoetingsplaatsen, verspreid over de gemeente, creëren kansen om elkaar te leren kennen: perkjes, banken op groene pleintjes, gemeenschappelijke kruidenbakken en tuinen,...
 • Denderleeuw kan rekenen op een uitgebreid netwerk van vrijwilligers. Deze vrijwilligers zijn van onschatbare waarde en verdienen een degelijk lokaal vrijwilligersbeleid.
 • We bouwen verder aan het realiseren van ‘brede scholen’ Bv. huiswerkbegeleiding voor kinderen na schooltijd, Nederlandse lessen voor ouders, culturele activiteiten, buurtactiviteiten in de schoolgebouwen, …
Benieuwd naar de uitgebreide toelichting over ontmoeten en verbinden?
Download het volledige programma in PDF of lees hieronder verder.

Samenleven in diversiteit staat hoog op de politieke agenda. Groen Denderleeuw wil samenleven positief stimuleren en tegelijk samenlevingsproblemen daadkrachtig en gericht aanpakken.

'Samen' is het sleutelwoord. Problemen los je samen op. Uitdagingen ga je samen aan. Dat kan je maar goed doen als je elkaar begrijpt en rekening houdt met ieders identiteit(en). Steden en gemeenten worden gemaakt door de mensen die er wonen, de organisaties die er actief zijn en door het lokaal beleid. De lokale overheid heeft de mogelijkheden om netwerken tussen verschillende actoren mee vorm te geven en te verduurzamen. De gemeente samen maken betekent dat iedereen recht heeft op deelname en gebruik van de gemeente. We hebben daarbij in het bijzonder oog hebben voor burgers die (dreigen) uitgesloten (te) worden.

Groen Denderleeuw wil verbinden en ontmoeten en zet daarom de volgende jaren in op :

Het realiseren van een gemeente voor iedereen

 • We organiseren zitdagen van de gemeente in de verschillende buurten met als doel het beleid naar de mensen te brengen en de betrokkenheid bij het beleid te verhogen. We hebben hierbij specifieke aandacht voor de stem van minderheden, kinderen/jongeren, senioren, nieuwkomers, … De gemeenteraadsleden verplaatsen zich bij deze buurtbezoeken té voet en met de fiets. Tijdens deze buurtbezoeken werken we zowel vraag- als aanbodgestuurd. We informeren de burgers actief over het reilen en zeilen in de gemeente en verzamelen hun voorstellen en zorgen.
 • We ondersteunen buurtfeesten financieel en logistiek, we zetten daarbij expliciet in op kwetsbare buurten. Mensen samen iets laten doen is één van de krachtigste vormen van participatie
 • We maken de verslagen van de gemeenteraad en de besluiten van het college op een vlot toegankelijke manier beschikbaar via de website (audio/video, vlot doorzoekbaar en beschikbaar per apart punt, schriftelijke verslagen met oog voor leesbaarheid).
 • We zetten expliciet in op de toekomst door een sterk jeugdbeleid. We pleiten voor een ondersteuning van het bestaande jeugdwerkaanbod.
  • Het speeltuinweefsel 1meer centraal stellen in het meerjarenplan.
  • Een ontmoetingsruimte creëren in de stationsbuurt.
  • Actieve participatie en consultatie van alle jeugd, we zien er op toe dat dit effectief wordt uitgevoerd.
  • IJveren voor de komst een JAC (jongerenadviescentrum).
 • Het diversiteitsbeleid van de gemeente geven we vorm samen met de burgers. We organiseren hiervoor regelmatig burgerpanels. We kiezen voor een diversiteit aan participatievormen. Niet iedereen is even verbaal. Door te werken met foto’s, tekeningen, collages, wandelingen, maquettes, computermodellen,… proberen we iedereen te bereiken.
 • Groen Denderleeuw pleit voor GAS-bemiddeling bij zowel minderjarige als meerderjarige overtreders. Het is een middel om mensen bewust te maken van maatschappelijke regels en die te respecteren. Een bemiddelaar moet onafhankelijk kunnen werken.
 • We organiseren lokale onthaalmomenten voor nieuwe inwoners. Dit om hen kennis te laten maken met lokale voorzieningen en hen wegwijs te maken in de lokale dienstverlening.
 • We kiezen voor een taalbeleid met een uitnodigend karakter. We stimuleren in alle diensten het gebruik van het Nederlands en gaan tegelijk waarderend en respectvol om met anderstaligheid. Taal is geen doel op zich, maar een middel tot integratie.
 • We digitaliseren de dienstverlening van de gemeente. Het gemeentehuis blijft uiteraard beschikbaar voor iedereen die daar nood aan heeft.

Door al deze initiatieven versterken we de verbinding tussen alle burgers en creëren we ontmoetingskansen. Deze initiatieven dragen bij tot een verhoogd vertrouwen van burgers naar elkaar en dragen dan ook bij tot een verhoogd veiligheidsgevoel.

Een sterk lokaal beleid tegen armoede

Armoede bestrijden vraagt om een integrale en structurele aanpak. Lokale besturen krijgen meer verantwoordelijkheden en we koppelen een aantal middelen los van een té specifiek doel (bijvoorbeeld in kinderarmoede, participatie, jeugd, cultuurparticipatie,…). Een lokaal bestuur kan dus meer eigen keuzes maken.

Het OCMW wordt op termijn administratief en bestuurlijk deel van de gemeente, maar blijft als juridische entiteit bestaan. Vanuit Groen Denderleeuw zullen we deze ontwikkeling kritisch en constructief opvolgen. Een dergelijke inkanteling heeft immers enkel zin als het sociaal beleid er op vooruit gaat, als dit voor mensen een positief verschil maakt.

We bekijken eveneens hoe de gemeente zich nog meer kan afstemmen op de huidige lokale sociale realiteit, zijn er bijvoorbeeld taksen (voor huisvuil,…) waarop een grotere sociale correctie kan toegepast worden.

Het uitvoeren van een actieplan tegen racisme

 • We organiseren bij het begin van de nieuwe beleidsploeg een burgerpanel rond racisme. We nodigen hierbij breed uit en zoeken samen naar concrete acties voor onze gemeente. Deze acties worden samengebracht in een gemeentelijk actieplan met korte en lange termijndoelstellingen en met meetbare indicatoren. We laten ons hierbij inspireren door voorbeelden uit steden en gemeenten, die net als Denderleeuw the European Coalition of Cities Against Racism (ECCAR) ondertekenden. Dit actieplan is een werk van en voor alle gemeentelijke beleidsdomeinen, verantwoordelijken, medewerkers en burgers.
 • Binnen Denderleeuw staan we model voor het gebruik van correcte en positieve taal ten aanzien van alle burgers. We schrappen het gebruik van de term allochtoon uit onze Denderleeuwse woordenschat en hebben het over burgers in al hun diversiteit.

Elkaar ontmoeten via groen

 • We creëren in de 3 deelgemeenten een aantal groene initiatieven waarbij mensen elkaar kunnen ontmoeten. We voorzien er met steun van de gemeente gemeenschappelijke kruidenbakken en waar mogelijk een gemeenschappelijke tuin. We spreken hiervoor ter plaatse vrijwilligers aan en hebben hierbij expliciet aandacht voor de diversiteit in de bevolking (jongoud, verschillende culturele achtergrond, diverse ervaring…). We zorgen voor plaatselijke trekkers die we ondersteunen in hun engagement en verantwoordelijkheid.
 • We nodigen bewoners met een grote boomgaard en een teveel aan fruit en groenten uit om met steun van de gemeente plaatselijke plukdagen te organiseren.
 • We plaatsen een ‘tuttenboom’ in het geboortebos.

De realisatie van een kringloopwinkel in Denderleeuw

We ijveren voor een eigen kringloopwinkel in Denderleeuw. We realiseren dit in een leegstaand pand in het centrum van de gemeente. We zorgen ervoor dat dit gebouw voor iedere burger toegankelijk is. De uitbating geven we in handen van werknemers tewerkgesteld in het kader van sociale economie. De kringloopwinkel richt zich tot elke burger. De goederen worden er aan een lage prijs aangeboden.

We bieden er de mogelijkheid om tegen een klein prijsje iets te drinken, op deze manier bieden we opnieuw een kans tot ontmoeten.

Het uitbouwen van een vrijwilligersnetwerk

We bouwen een geïntegreerd vrijwilligersbeleid uit. Een vrijwilligersloket is hét aanspreekpunt voor vragen van vrijwilligers en verenigingen. We promoten engagement van burgers en stemmen vraag en aanbod voor vrijwilligers in de gemeente op elkaar af. We werken een duidelijke visie op vrijwilligerswerk uit. We hebben daarbij aandacht voor een evenwicht tussen wat de opdracht is van de gemeente, wat vrijwilligers opnemen en hoe beiden elkaar kunnen versterken.

We bieden ondersteuning aan vrijwilligers en verenigingen:

 • De gemeente bouwt een uitgebreide uitleendienst uit om vrijwilligers en verenigingen (en zelfs particulieren) te ontlasten in kosten.
 • We komen tegemoet aan de grote vraag van groepen naar vergader- en opslagruimtes.

De verdere uitbouw van onze scholen als brede scholen

 • We sluiten aan bij het reeds gevoerde beleid op dit vlak. De brede school is een draaischijf voor de buurt, ook na de schooluren en in vakanties. Kinderopvang, buitenschoolse opvang, opvoedingsondersteuning, sport-, muziek en computerinfrastructuur, … kunnen er een plek krijgen. Ook verenigingen, buurtcomités, ouders en andere organisatoren van kleine feesten zijn deel van het brede schoolverhaal.
 • We leggen een 'brede school-toets' op bij nieuwbouwprojecten en renovaties.
 • We ondersteunen de samenwerking met een schoolopbouwwerker. We zorgen voor activiteiten in en rond de school buiten de schooluren. Activiteiten voor alle leeftijdsgroepen. We zetten expliciet in op leer- en culturele activiteiten met aandacht voor het oefenen van de Nederlandse taal.
 • We zorgen ervoor dat wie recht heeft op de ‘uitpas’ deze automatisch krijgt.

Het uitbouwen van een sterk beleid rond dierenwelzijn

Groen wil een samenleving die respectvol omgaat met dieren.
Veelal komt het welzijn van dieren in gevaar door de manier waarop ze worden gefokt, verhandeld, gehouden of gedood. Bij mishandeling van dieren moeten we kordaat ingrijpen.

Dieren en hun aanwezigheid hebben een positief effect op mensen. Huisdieren kunnen therapeutisch zijn en een hulp tegen vereenzaming.

 • Elke deelgemeente krijgt minstens één hondenweide en/of speelzone voor honden.
 • We zorgen voor een jaarlijkse hondenwandeling of de organisatie van een ‘dierendag’.
 • We geven dieren een plaats in het rampenplan en in de draaiboeken van de hulpdiensten. Daarin wordt de evacuatie en het in veiligheid brengen van dieren geregeld.
 • De sterilisatie/castratie en het chippen van katten blijven voor ons belangrijke punten.
 • De gemeente eist van schoonmaakbedrijven die voor haar werken dat deze dierproefvrije en biologisch afbreekbare schoonmaakproducten gebruiken. Ook binnen de diensten van de gemeente wordt dit de norm.
 • We passen de lokale wetgeving aan zodat roofvogelshows op het openbaar domein van Denderleeuw verboden zijn.
 • Rituele thuisslachtingen pakken we streng aan.

 

Wonen & werken

Denderleeuw, een fijne plaats om te leven, te werken en wonen. Een plek om thuis te komen, te genieten van de natuur en van elkaar. Een plek waar het goed is om op te groeien en oud te worden. Utopia? Het kan ook hier.

 • Het ambitieuze klimaatplan dat werd ontwikkeld voor Zuid-Oost-Vlaanderen onverminderd uitvoeren is voor ons een topprioriteit, opdat de gevolgen van de klimaatopwarming, die nu al voelbaar zijn, beperkt zouden blijven.
 • Via het veelbelovende masterplan zien we de dorpskern van Denderleeuw graag uitgroeien tot een aangename plek om te vertoeven met veel groen, weinig verkeer, ontmoetingsplekjes en vlot toegankelijke winkels.
 • Een goed afvalbeleid is er op gericht de productie van afval te verminderen, efficiënt op te halen en betaalbaar te houden. Hergebruik en kringloop zijn te verkiezen boven weggooien.
 • Een herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, om de wildgroei aan appartementen in te dijken of tegen gaan, is dringend nodig. Het wordt hoog tijd om prioriteit te geven aan meer groen dat voor verpozing en verkoeling moet zorgen. Waar het kan, houden we open ruimten liefst open. Door een aanpassing van het structuurplan kunnen we ook de mobiliteit beter controleren.
 • Bij het bouwen van nieuwe woonkernen willen we steeds voldoende aandacht voor het samenleven, speelruimtes voor de kinderen en aanplanting van groen.
 • We stimuleren het organiseren van speel- en leefstraten.
Benieuwd naar de uitgebreide toelichting over wonen en werken?
Download het volledige programma in PDF of lees hieronder verder.

Wonen is een breed thema. Een thema waarin alles samenvloeit. Wie graag in zijn gemeente woont, komt er graag thuis. Je kan er genieten van de dagdagelijkse interacties en de natuur rondom je, je stuurt er je kinderen naar school en je zit al eens graag op het terras van het plaatselijke café. Al deze functies verdienen een centrale plaats in onze gemeente.

Klimaatvriendelijk & kwaliteitsvol wonen

Kernversterking

Het gemeentelijk structuurplan 2Denderleeuw dateert van 27 augustus 2003 en is dringend aan herwaardering toe.

Onze woonbehoeften evolueren: zowel op vlak van onze eigen leeftijd en wensen als op vlak van de huidige tijdsgeest. Een belangrijke tendens is deze van het willen wonen in het centrum omdat alles binnen handbereik is.

 • We maken van het dorpsplein in Denderleeuw een levendig centrum, waar gemeentediensten,lokale handel en recreatie samenkomen. De realisatie van het Masterplan ‘Dorpscentrum Denderleeuw’ is daarvoor noodzakelijk.
  Ook in Welle en Iddergem geven we de dorpspleinen een primaire rol en werken we een visie uit naar het versterken van de kern toe.
 • Het gemeentebestuur stelt een centraal gelegen pop-up winkelruimte ter beschikking aan lokale starters
 • We organiseren vier keer per jaar een seizoensmarkt om de lokale handelaars en verenigingen in de kijker te zetten.

Het ruimtelijk rendement verhogen

Onze gemeente kent een hoge bevolkingsdichtheid. Open ruimte is daarom des te belangrijker. We moeten vermijden dat deze open ruimte opnieuw wordt ingenomen door nieuwe verkavelingen. Daarom is het noodzakelijk de bestaande ruimte efficiënter te gebruiken.

 • Waar mogelijk bouwen we hoger en wonen we compacter. Een extra grondbelasting op onbebouwde bouwgronden voorkomt dat nieuwe open ruimte wordt aangesneden.
 • We moedigen nieuwe woonvormen aan: kangeroewoningen, co-housing, de combinatie woonzorgcentrum/kinderdagverblijf, …
 • Dagdagelijkse functies worden nauwer verweven: wonen, werken, recreatie, onderwijs, … Dit zorgt vaak voor een meerwaarde en een ‘win-winsituatie’ voor de inwoner.
 • We zetten verder in op het beleid van de brede scholen. De schoolinfrastructuur kan na de uren gebruikt worden door buurtbewoners en het verenigingsleven.
 • We bestrijden leegstand door middel van een leegstandsheffing. Die kan oplopen naarmate het gebouw langer leegstaat.
 • We promoten volkstuintjes en gevelbankjes.

Ruimtelijk wanorde kan je niet keren in één legislatuur. Wel kan het bestuur de nodige stappen zetten om het tij te doen keren.

 • Via een aangepast ruimtelijk uitvoeringsplan zetten we slecht gelegen en overstromingsgevoelige woonuitbreidingsgebieden om in open publieke ruimte.
 • De ruimte is vandaag in Denderleeuw veel te versnipperd. Inzetten op ontsnippering door fietsen wandelverbindingen tussen open ruimten te herstellen kan hierbij een oplossing bieden.

Groene en blauwe aders

Water en groen binnenbrengen in steden en gemeenten verhoogt de leefkwaliteit en brengt in tijden van klimaatopwarming de nodige koelte tot in het centrum van de gemeente.

Bij het uitvoeren van het Masterplan ‘Dorpscentrum Denderleeuw’ komen er meer recreatiemogelijkheden langs de Dender.

 • We toetsen onze gemeente aan de groennorm. Iedere inwoner moet binnen een aanvaardbare afstand toegang hebben tot voldoende bereikbaar en beleefbaar groen.
 • We geven water meer ruimte en ontlasten zo de riolering bij hevige regenval. We stimuleren de aanleg van wadi’s 3bij particulieren. Bij de aanleg van openbaar groen geven we zelf het goede voorbeeld en houden we rekening met voldoende infiltratiemogelijkheden voor het regenwater.
 • Vergroenen van gebouwen met groendaken en gevelgroen zorgt voor waterbuffering, verkoeling en isolatie. We stimuleren en promoten de aanleg van geveltuintjes en groenslingers.
 • Om overstromingsgevaar te vermijden, willen we verharding méér beperken. Dit via een vergunningsbeleid (beperken verharding in voortuinen) en een fiscaal beleid voor bedrijven in functie van de hoeveelheid verharde oppervlakte. De gemeente speelt hierin een voorbeeldrol.

Kwaliteit van de publieke ruimte

Onze publieke ruimte kan beter ingevuld worden. Vaak betekenen enkele kleine bijsturingen een wereld van verschil.

 • We creëren meer publieke ruimte door bijvoorbeeld pleinen die nu louter parkeerplaats zijn (gedeeltelijk) om te vormen tot speel- en ontspanningsruimte voor buurtbewoners van alle leeftijdsgroepen.
 • Bij (her)aanleg van publieke ruimte houden we rekening met enkele kwaliteitscriteria. We bieden comfort aan de gebruikers: wandelaars, fietsers, … met voldoende rust- en zitplaatsen, verzichten en géén geluidsoverlast. Deze ruimtes zijn aangenaam om te vertoeven en bieden een hoge belevingswaarde.
 • Kindvriendelijke ruimtes: we kiezen voor voldoende kindvriendelijke ruimtes waar onze jeugd rustig en veilig kan spelen (speelpleinen, speelbossen, woon- en speelstraten, …). We ijveren ervoor om kinderen weer meer buiten te laten spelen.
 • Afvalarme gemeente
  • Om het sluikstorten tegen te gaan, plaatsen we voldoende vuilnisbakken langs fiets- en wandelpaden en in het globale straatbeeld.
  • De gemeente stelt herbruikbare bekers ter beschikking van verenigingen om zo de afvalberg te verkleinen.
  • We plaatsen gemeenschapskoelkasten op strategische plaatsen (bijvoorbeeld aan de Palaver, aan het OCMW-gebouw, …).

Inzetten op participatie

Goede participatie verhoogt zowel het draagvlak als de kwaliteit van de projecten.

 • We kiezen voluit voor burgerparticipatie en het betrekken van verenigingen. En dit meteen bij de start van het proces, niet aan het einde van de rit. Burgerparticipatie is tenslotte een onderdeel van het gemeentedecreet.

Energiezuinigheid en woonkwaliteit

Onze woningen behoren tot de slechts geïsoleerde, meest energieverslindende in Europa. In Vlaanderen zijn ze verantwoordelijk voor bijna 15 % van alle CO2-uitstoot. Pure huurwoningen zijn gemiddeld in slechtere staat dan eigenaarswoningen. Naast de sociale woningen ook de private huurmarkt versterken is een belangrijke uitdaging.

 • Overbewoning, huisjesmelkerij en onbewoonbaarheid pakken we streng aan. We sporen verhuurders actief aan om te investeren in de kwaliteit van hun huurwoning via gemeentelijke premies.
 • We bieden informatie en begeleiding op maat van de gemeentelijke diensten die alles wat huisvesting betreft centraliseert en online makkelijk raadpleegbaar maakt. Burgers en verenigingen kunnen er terecht voor eerstelijns energie-advies bij renovatie- en nieuwbouwprojecten, energie-audits, goedkope leningen voor energiebesparingsinvesteringen,…
 • Nieuwe wijken of woonprojecten moeten per definitie duurzame wijken zijn.
 • We stimuleren groepsaankopen van bvb. groene energie, isolatiemateriaal, etc.
 • We zetten proactief in op informeren rond het thema. Het maken van een thermografische kaart helpt zowel de gemeente als de inwoner om een duidelijk beeld te krijgen van het warmteverlies van zijn woning. Zo kunnen we gericht inwoners aanspreken.

Betaalbaar wonen voor iedereen

Denderleeuw wordt dagelijks geconfronteerd met het tekort aan degelijke en betaalbare woningen. Dit dankzij de hun uitstekende ligging tegenover Brussel en de goede bereikbaarheid met de trein. Vooral kwetsbare groepen zijn hiervan de dupe gezien vraag en aanbod niet op elkaar afgestemd zijn en dit de prijzende hoogte injaagt.

 • Investeren in voldoende sociale huur- en koopwoningen blijft prioritair.
 • We moedigen nieuwe woonvormen aan (kangeroewoningen, co-housing, combinatie woonzorgcentrum/kinderdagverblijf, …).
 • De gemeenschapswachten sporen actief leegstand op om deze vlot aan te kunnen pakken.
 • Discriminatie op de woonmarkt verbannen.
 • We ondersteunen kwetsbare groepen bij het zoeken van een woning (via de sociaal werker, via buddy’s, …).

Klimaatplan Zuid-Oost Vlaanderen

Het ambitieuze klimaatplan dat werd ontwikkeld voor Zuid-Oost Vlaanderen onverminderd uitvoeren is voor ons een topprioriteit, opdat de gevolgen van de klimaatopwarming, die nu al voelbaar zijn, beperkt zouden blijven.

Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren