Een jeugdvriendelijke Denderleeuw

26 Maart 2016

Wat goedvoor

is kinderen, is goed voor de hele bevolking. Verkeersveiligheid, leefmilieu, voeding, en inrichten van de publieke ruimte: als we kinderen als maatstaf nemen creëren we een veilige, gezonde en aangename leefomgeving voor ons allemaal.

 

De gemeente Denderleeuw werkt momenteel in samenwerking met de adviesraad buurtwerk al aan een visie rond speel- en ontmoetingsweefsel in onze gemeente. Speelweefsel brengt zowel de formele als informele speelplekken en speelaanleidingen in kaart. Er gaat niet enkel aandacht naar de plekken op zich, maar ook naar verbindingen tussen die plekken. Onder formele speelplekken worden de klassieke speelterreinen en speelzones verstaan. Maar kinderen spelen natuurlijk niet enkel daar. Er zijn ook tal van informele plaatsen waar kinderen de eerste gebruiker zijn van de openbare ruimte. Denk maar aan de school, bibliotheek, het bankje wat verder in de straat, de verlaten parking achter de hoek.

 

Naast het in kaart brengen van het bestaande weefsel, is het belangrijk deze visie mee te nemen naar de volgende legislaturen en actief speelpleinen, ontmoetingsplekken en de verbindingen hiertussen (opnieuw) in te richten. Bij het inplannen van nieuwe verkavelingen of bouwprojecten van enige omvang dient steeds gekeken te worden naar de mogelijkheden inzake speel- en ontmoetingsruimte en de jeugd/jongeren/buurt hierin inspraak te geven.

 

Jeugd als actieve partner van het gemeentebestuur

 

Groen legt de nadruk op participatie en inspraak. We zouden daarom het gemeentebestuur willen aanmoedigen de jeugdraad te zien als een actieve partner. Voor Groen is input van de jeugdverenigingen bij beslissingen die hen aangaan, zoals de herlokalisatie van STAM X en Scouts en Gidsen naar 't Walleken, van essentiëel belang. Niet alleen het vertrouwensbeginsel noopt ons eerst de de jeugdraad (en wel de sportraad) te bevragen, ook het gezond verstand. In een democratie bestuur je zoveel mogelijk samen, want dat werkt. Het advies vraag je niet alleen, je probeert er ook zoveel mogelijk rekening mee te houden. Van heel wat praktische zaken zijn de leden van de raad (en hun netwerk) immers opperbeste ervaringsdeskundigen. Een goede voorbereiding is al de helft van het werk.

 

De leefwereld van kinderen en jongeren beperkt zich echter niet tot het eigenlijke jeugdwerk. Ook in andere beleidsdomeinen (ruimtelijke ordening, mobiliteit, milieu, cultuur, sport enz.) moeten jongeren kunnen meepraten. In die zin blijft het belangrijk dat in elke gemeentelijke adviesraad ook jongeren een stem hebben en dat zij ook vertegenwoordigd zijn in organen zoals de GECORO (gemeentelijke Commissie voor ruimtelijke ordening).

 

Daarnaast staat Groen ook voor nieuwe inspraakvormen en een door burgers aangedreven politiek. Ook hierin dienen jongeren een stem te hebben. Groen werkt voor iedereen, en wij geloven omgekeerd ook dat iedereen zijn een stem moet hebben om zo via deliberatief én representatief democratisch bestuur tot een betere gemeente te komen. Die kansen tot samenwerking mogen voor ons gerust wat vroeger in het leven mogelijk zijn en vaker te beurt vallen dan eens om de vier/zes jaar. Dat kan bijvoorbeeld gaan om een inspraakmoment rond de herinrichting van een speelpleintje, de oprichting van een kindergemeenteraad, of het betrekken van de leerlingenraden van de middelbare scholen bij het beleid. De kansen zijn er.

 

Jongeren hebben ruimte nodig

 

De Denderleeuwse jeugdverenigingen bezorgen wekelijks aan honderden kinderen een onvergetelijke namiddag. Dit is vrijwilligerswerk van de zuiverste soort en dat verdient een (groene) pluim. Groen vindt dan ook dat het gemeentebestuur de nodige ondersteuning moet blijven bieden. Zowel de bestaande financiële als de logistieke ondersteuning moeten verder worden gezet. Want de jeugdverenigingen mogen geappreciëerd worden. Niet alleen voor het werk dat ze nu leveren, maar ook om de ervaring en expertise die ze herbergen. Advies inwinnen kan, we moeten het enkel leren vragen.

 

Daarnaast moet de gemeente ook een partner zijn in de verbetering van de jeugdlokalen. Jeugdverenigingen- en huizen hebben een eigen stek nodig waar jongeren zich kunnen amuseren en ontwikkelen tot zelfbewuste jongvolwassenen. Een vernieuwing van de jeugdinfrastructuur heeft lang op zich laten wachten, zowel de Denderleeuwse als de Wellese jeugdverenigingen pleiten al tientallen jaren voor een geschikt lokaal. We dringen er daarom op aan dat de beloofde financiële steun ook in de volgende legislatuur behouden blijft, en de plannen verder uitgevoerd, aangezien het er naar uitziet dat de nieuwe locatie niet gerealiseerd zal zijn voor 2018.

 

De ontwikkeling van dit nieuwe kader dient echter in samenspraak en met respect voor de buurt te gebeuren. Jeugdverenigingen betekenen een verrijking voor de buurt, maar daarnaast is een goede sociale controle van buurtbewoners nodig om de jeugdlokalen te vrijwaren van vandalisme en inbraken. Ik wil de jeugd daarom niet verdreven zien naar een uithoek aan de Thontlaan (bovendien gelegen in moerasgebied). De jeugd is een onmiskenbaar deel van onze samenleving en van het sociale weefsel. Het inbedden van een jeugdvereniging in de buurt kan een verrijking zijn voor beide partijen. Een kans voor de twee om van de ander te leren en elkaars taal eigen te maken.

 

Jongeren moeten kunnen fuiven in de eigen gemeente. Jammer genoeg zijn de mogelijkheden beperkt. Zaal den Breughel is hopeloos verouderd en ligt in een woonkern. Zaal Lecompte is te groot en te duur voor veel verenigingen en slechts enkele keren per jaar te vergunnen voor een fuif. De jeugdhuizen zijn sowieso beknot in hun vrijheid door het beperkte aantal (fuif)vergunningen. Indien de nieuwe jeugdinfrastructuur gerealiseerd wordt, moet hier ook ruimte gecreëerd worden in het aantal toegelaten evenementen. De ontwikkeling van een betaalbare fuifzaal geniet daarnaast prioriteit.

 

Niet georganiseerde jeugd

 

Niet alle kinderen en jongeren vinden hun weg naar het reguliere jeugdwerk. Dit kan om allerhande redenen zijn, maar vaak gaat dit om maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren die met een financiële en/of sociale drempel geconfronteerd worden. Om die reden moeten initiatieven zoals buurtsport, (mobiele) speelpleinwerking en de jeugdopbouwwerkster (via Uit de Marge) noodzakelijke ondersteuning krijgen om te kunnen blijven groeien. Andere (of nieuwe) jeugdverenigingen die zich willen richten op maatschappelijk kwetsbare doelgroepen moeten financieel en logistiek ondersteund worden.

 

Ook voor niet-georganiseerde jongeren moet een platform gecreëerd worden waar ze mee kunnen discussiëren over hun leefomgeving. De Denderleeuwse jeugdraad moet in deze een actieve rol opnemen.