Laat je stem horen

20 Oktober 2017

Laat je stem horen

Binnen het thema verbinden en ontmoeten van Groen Denderleeuw staat respect voor elke mens centraal. Daarbij willen we ontmoetings-en verbindingsplaatsen creëren, omdat mensen ontmoeten en erbij horen een behoefte is van elke mens. Verbindingsplaatsen maken het makkelijker om buiten onze directe omgeving te stappen en contact te maken met anderen.  We ontdekken dan opnieuw wat ons verbindt, we zijn op de eerste plaats allemaal mensen. Een basisprincipe hierbij is mogen meedoen, meedenken, meevoelen, mee zijn, m.a.w. participatie en dit op alle levensdomeinen en voor iedereen. Op 14 oktober 2018 kiezen we opnieuw de  raadsleden van de gemeenteraad, provincieraad en de stadsdistrictsraden. Het is belangrijk dat iedere stemgerechtigde burger zijn stem effectief kan uitbrengen. Elke stem telt, elke stem is betekenisvol maar hoe kunnen we ervoor zorgen dat iedereen de kans krijgt om mee te stemmen? Senioren

De Federatie Onafhankelijke Seniorenzorg (FOS), de Federatie van Rustoorden van België (FERUBEL) Vlaanderen, de Vlaamse Ouderenraad, de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG) en Zorgnet Vlaanderen hebben in de aanloop naar de vorige lokale verkiezingen gezamenlijk een campagne opgezet met als thema: "laat je stem horen, ook bewoners van het woonzorgcentrum stemmen mee". Drie opties werden voorgesteld:

*de zorgbehoevende wordt vervoerd naar het stemlokaal,

*het stemlokaal wordt ingericht in het woonzorgcentrum,

*de zorgbehoevende maakt gebruik van een volmacht of de zorgbehoevende laat een ziektebriefje opstellen. Expliciet werd in de campagne vermeld dat dit laatste te vermijden is.

De mogelijkheid om met volmacht te stemmen of gepast vervoer te zoeken naar het stembureau maakt de ouderen afhankelijk van derden. Dikwijls willen zij voor zulke belangrijke kwesties gewoon autonoom zijn. Daarom vragen wij om een stembureau te voorzien in woonzorgcentra. Als we daarbij zorgen dat ook het personeel van de woonzorgcentra en de mensen uit de buurt gebruik kunnen maken van het stemlokaal in het woonzorgcentrum, dan is het voor iedereen gemakkelijker en creëren we nieuwe ontmoetingskansen.

De vergrijzing is een gekend gegeven, we leven langer. Het aantal erkende plaatsen in woonzorgcentra bedraagt momenteel nagenoeg 70.000. Samen met het aantal erkende plaatsen in serviceflats komt men op een totaal van meer dan 86.000. Het gaat dus om een grote groep mensen wiens stem telt. In verschillende steden en gemeenten werden de laatste 5 jaar stembureaus opgericht in woonzorgcentra en dienstencentra. Het stijgende aantal deelnemers toont aan dat hier wordt ingespeeld op een reële vraag. Deze stembureaus in woonzorgcentra en dienstencentra worden best opengesteld voor de omwonenden en het personeel.

 

Groen Denderleeuw roept de gemeente Denderleeuw daarom op om in onze woonzorgcentra een stemlokaal in te richten.

 

Juridisch is er geen enkel bezwaar:

  • De inrichting van lokale verkiezingen (gemeenteraad en provincieraad) wordt geregeld door het decreet van 8 juli 2011. In het bijzonder regelt Art. 23 het aantal en de plaats van de stemlokalen. De bevoegdheid ligt hier volledig bij het college van burgemeester en schepenen.

  • De inrichting van de Vlaamse verkiezingen wordt geregeld door de wet van 16 juli 1993. Wat betreft het aantal en de plaats van de stemlokalen wordt verwezen naar de wetgeving met betrekking op de federale en Europese verkiezingen.

  • De inrichting van de federale en Europese verkiezingen wordt geregeld door  het Kieswetboek (12 april 1894 ? aangepast) . In het bijzonder regelt het Art. 91 het aantal en de plaats van de stemlokalen. De verantwoordelijkheid ligt hier bij de provinciegouverneur die echter de instemming van het college van burgemeester en schepenen dient te bekomen.

  • Er zijn dus geen juridische bezwaren om voor elk niveau van verkiezingen een stemlokaal in een zorgcentrum of dienstencentrum te organiseren. Het college van burgemeester en schepenen speelt hier een sleutelrol.

Gewoon doen dus!

Personen met een handicap

Bij de vorige verkiezingen werd hier in Denderleeuw reeds een positief beleid rond gevoerd, dik ok. Laten we ook bij de verkiezingen in 2018 bewaken dat mensen met een handicap:

  • Zelfstandig en onafhankelijk kunnen deelnemen aan de verkiezingen

  • Vlotte toegang hebben tot stembureaus, stemhokjes en desgevallend stemcomputers

  • Kunnen rekenen op geheimhouding bij gebruik van de stemcomputer, bv wanneer je hierbij hulp nodig hebt als slechtziende

De verschillende verenigingen actief in dit domein kunnen hier gepast advies in verstrekken.

 

Ook hier staat participatie dus voorop!

 

EU-burgers en niet EU-burgers

EU-Vaststelling: een grote meerderheid van de niet-Belgische inwoners van Vlaamse en Brusselse gemeenten maakt geen gebruik van zijn mogelijkheid op gemeentelijke stemrecht. Dat blijkt uit de cijfers bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 en 2012.

Drie organisaties, die ijveren voor een sterkere maatschappelijke en politieke participatie in onze diverse samenleving, De Wakkere Burger vzw, het Minderhedenforum en ORBITvzw sloegen daarom de handen in elkaar voor de campagne 'Ik stem ook'. Zij stellen de volgende concrete doelen voorop:

  • Meer kiesgerechtigde EU-burgers en niet-EU-burgers maken gebruik van hun kiesrecht tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van zondag 14 oktober 2018 en volgende

  • Er komt een administratieve vereenvoudiging om het kiesrecht effectief om te zetten in een geregistreerde deelname en dus in stemplicht

  • Er is een verhoogde interesse bij niet-Belgen om politiek te participeren op andere manieren dan enkel het gebruiken van hun kiesrecht bij gemeenteraadsverkiezingen

Groen Denderleeuw vraagt de gemeente Denderleeuw om hier een actief beleid rond te voeren!

Iedereen telt mee, iedereen stemt mee. Samen gaan we ervoor!