Programma 2024

Groen is  zoveel meer dan groen. 

Groen, dat is je goed voelen in je vel, goed kunnen doen voor de planeet en goed zijn voor elkaar.

Goed in je vel

Hé, het is oké om niet altijd oké te zijn. Zoiets toegeven kan erg moeilijk zijn. Toch geldt het voor iedereen: je bent niet altijd in topvorm. Groen wil dat je alle kansen krijgt om je goed te voelen in je buurt. We zorgen voor groene buurten waar plaats is voor rust en ontmoeting. Gezondheidszorg staat dicht bij jou en mensen die zorgen krijgen alle steun die ze nodig hebben. 

Je goed voelen in je buurt: dát wordt de maatstaf van geluk!

Goed voor de planeet

Met Groen willen we van de ecologische keuze de makkelijkste en goedkoopste keuze maken. We maken straten veilig, zodat je zonder zorgen kan kiezen voor de fiets of de bus om naar school, naar het werk of naar de bakker te gaan. We zorgen voor groene en gezonde buurten: meer bomen, duurzame beplanting en bankjes. Het eten op je bord kan je lokaal kopen.

Een groene buurt op een gezonde planeet, daar wordt iedereen beter van!

Goed voor elkaar

De wereld zit niet eerlijk in elkaar. Heb jij soms ook dat gevoel? De kloof tussen rijk en arm wordt steeds groter en zij die het minst verantwoordelijk zijn voor de klimaatcrisis dragen er de grootste gevolgen van. Met Groen willen we eerlijke kansen voor iedereen. Heb je recht op steun? Dat moet je dit automatisch krijgen. Zo krijgt iedereen de kans om open te bloeien.

Een buurt waarin iedereen welkom is en gelijke kansen krijgt, dat voelt goed!  

Thema 1: samenleven en diversiteit

De wereld en de buurt worden zichtbaar diverser.

Laten we samenleven positief stimuleren en tegelijk samenlevingsproblemen daadkrachtig en gericht aanpakken.

‘Samen’ is het sleutelwoord. Problemen los je samen op. Uitdagingen ga je samen aan. Dat kan je maar goed doen als je elkaar begrijpt en met elkaars diversiteit rekening houdt. Samen gemeente maken betekent dat iedereen het recht heeft op deelname en gebruik. De gemeente wordt gemaakt door de mensen die er wonen, de organisaties die er actief zijn en door het lokaal beleid. Bundel die krachten! 

Buren ontmoeten elkaar in een sterke lokale gemeenschap

Ontmoeting helpt het samenleven vooruit. Door sociaal contact wordt de buurt een plaats waar we ons vertrouwd voelen. Waar mensen zich maximaal thuis kunnen voelen, en tegelijk aan anderen ruimte geven om zich ook thuis te voelen. Iedereen heeft recht op ruimte en op de erkenning er te mogen zijn. Een sterk samenlevingsbeleid zet in op jeugdwerk, buurtwerk, feesten en evenementen … zodat mensen zich verbonden voelen met hun omgeving.

Een sterk samenlevingsbeleid vertrekt vanuit:

 • een grondige analyse van de wijk.
 • ondersteuning van initiatieven van onderuit (financieel, logistiek en communicatief).
 • verbindingsfiguren (sociale regisseurs, brugfiguren, wijkwerkers, …) om op maat van de buurt concrete oplossingen uit te werken.

Feesten en andere (lokale) evenementen brengen mensen samen. Ze zijn een middel om op lokale schaal dynamiek en samenleven te bevorderen.

 • Doe op eigen evenementen een duurzaamheids- en toegankelijkheidstoets en stimuleer deze ook bij andere initiatiefnemers van evenementen.
 • Het dorpsrestaurant is een laagdrempelig initiatief, waar bewoners gezamenlijk een goedkope en gezonde maaltijd kunnen nuttigen in een gezellige sfeer. Dit dorpsrestaurant en een sociale kruidenier maken deel uit van een lokaal dienstencentrum.
 • Ga voor actieve en bruisende dorpen, met oog voor een sterke dorps- en streekidentiteit in een continu veranderende omgeving. Initiatieven van onderuit worden ondersteund. Zo nemen we iedereen mee in een gedeeld verhaal en een gedeelde trots en maken zo werk van een inclusieve lokale gemeenschap.

Werken aan sociale cohesie

Samenleven in toenemende diversiteit is niet altijd vanzelfsprekend. Er liggen kansen om te bouwen aan een sterke lokale gemeenschap, wijk of buurt. Toch kan het ook voor spanningen zorgen.

Investeer in buurtwerk!

 • We werken verder een actief diversiteitsbeleid uit.
 • Een aangename en veilige samenleving voor iedereen betekent ook een kordate aanpak van discriminatie en racisme.
 • De inrichting van de publieke ruimte heeft een grote impact op het samenleven. Voorzie plekken voor positieve ontmoeting en interacties.
 • Om de sociale cohesie te versterken is het ook belangrijk dat er voldoende aandacht wordt besteed aan veiligheid.

Een warm welkom voor nieuwkomers

 • We organiseren onthaalmomenten voor nieuwe inwoners. Dit om hen kennis te laten maken met lokale voorzieningen en de weg te wijzen in de lokale dienstverlening.
 • We werken samen met partner- en middenveldorganisaties aan een gedragen en gecoördineerd onthaalbeleid. 
 • Kies voor een taalbeleid met een uitnodigend karakter. Het taalbeleid wordt uitgerold binnen de volledige organisatie. Ook verenigingen, lokale handelaars, …. nemen hun rol op als taaloefenpunt.

Een inclusieve gemeente is toegankelijk

Geef zelf het goede voorbeeld. Binnen de organisatie van een lokaal bestuur kan je stappen ondernemen om te bouwen aan een inclusieve samenleving.

 • Zet in op toegankelijke communicatie.
 • De eigen diensten zijn toegankelijk voor iedereen (eerlijke toegang en mobiliteit voor iedereen, aanspreekpunt toegankelijkheid bij evenementen, aanpasbare website in functie van blinden en slechtzienden, …). We stimuleren dit ook bij lokale handelaars en verenigingen.

Voer een LGBTI+-beleid om discriminatie op grond van geaardheid, genderidentiteit, genderexpressie en geslachtskenmerken te bestrijden.

 • Promoot en stimuleer initiatieven van lokale en regionale verenigingen of organisaties.
 • Neem deel aan de Internationale Dag tegen Holebi en Transfobie (IDAHOT).
 • Zet in op zichtbaarheid in gemeentelijke communicatie.

Mensen met een handicap botsen vandaag nog op drempels die hen verhinderen een zelfstandig leven te leiden en hun talenten ten volle te ontwikkelen.

 • Voer een actief aanwervingsbeleid voor mensen met een handicap. 
 • Betrek mensen met een handicap in de verschillende adviesraden.
 • Heb transversaal aandacht voor deze doelgroep in verschillende beleidsdomeinen.
 • We nemen deel aan de dag voor mensen met een handicap.

Omgaan met verlies

De aandacht voor levensmomenten groeit.

Zorgzaamheid, respect en ruimte voor emoties zit in het DNA van Groen .

We hebben oog voor momenten voor herinneren, verdriet en rouw.

 • Geboortebos

Het geboortebos moet blijvend worden uitgebreid.

Geboortebossen hebben een symbolische betekenis: elk kind moet kunnen opgroeien in een gezonde groene wereld.

 • Natuurbegraafplaats

In een afgebakende zone (een bos of park) kan de as van een overledene uitgestrooid worden of kan een afbreekbare urne begraven worden.

 • De eenzame uitvaart

Alleen sterven en geen familieleden hebben die kunnen instaan voor de uitvaart. In zulke gevallen neemt het Sociaal Huis de verantwoordelijkheid op. Bij eenzame uitvaarten kan de gemeente beroep op lokale dichters die een persoonlijk gedicht schrijven en dit op de uitvaart voordragen.

Veiligheid

Mensen hebben het recht zich veilig en geborgen te voelen in hun straat, hun wijk, hun gemeente. Daarom accepteren we geen geweld, geen dreigende opmerkingen en geen gesis naar vrouwen, LGBTQIA+ of kwetsbare groepen. Bij het vergroten van de veiligheid respecteren we de burgerrechten. Daarom zijn we kritisch tegen ongebreideld cameratoezicht. Veiligheid van persoonlijke gegevens worden gewaarborgd, via een actief beleid rond digitale veiligheid en privacy.

Samenwerking met justitie en politie leidt tot een geïntegreerd lokaal veiligheidsbeleid. Dit integraal veiligheidsbeleid werkt aan de hele veiligheidsketen: preventie, handhaving en nazorg.

Preventie door inwoners te betrekken

 • Moedig via sensibilisering en burenbemiddeling burgers aan om problemen in dialoog op te lossen.
 • Buurtinformatienetwerken (BIN) zijn een uiting van positief engagement van buurtbewoners. Datzelfde netwerk kan dienstdoen als buurtontmoetingsnetwerk (BON). Dat staat in voor de verwelkoming van nieuwe inwoners in de wijk.

Politiezorg van hoge kwaliteit

 • Politie moet nabij en aanspreekbaar zijn.
  • Er zijn voldoende wijkagenten. Die zijn vooral aanwezig waar ze horen te zijn: in hun wijk.
  • Er zijn fietspatrouilles.
  • Gemeenschapswachten worden ter ondersteuning van wijkagenten ingezet.
 • Bij een tekort aan agenten moeten alternatieven mogelijk zijn, bijvoorbeeld externe partners die (tijdelijk) taken overnemen (bv. controles op zwerfvuil en sluikstorten).
 • Het Kasteeltje is dé centrale uitvalsbasis voor een Huis van de Veiligheid.

Hier zitten alle veiligheidsdiensten centraal samen op een strategische locatie (wijkagent, gemeenschapswacht, dienst Veiligheid).

Er is een permanentie aanwezig in deze uitvalsbasis, zodat burgers dichtbij huis geholpen kunnen worden.

Handhaving

 • Handhaaf consequent verkeersregels!
  • Controles op snelheid, foutparkeren, alcohol en roesmiddelen achter het stuur, gsm-gebruik achter het stuur en zwaar vervoer in de dorpskernen.

Overlast

 • Omgaan met overlast blijft een evenwichtsoefening. Het geluid van spelende kinderen kan nooit overlast zijn!
 • We kiezen voor een constructieve aanpak van overlast, met de inschakeling van buurtwerkers.
 • Specifieke buurtwerkers die jongeren een stem geven en tegelijk overlast kunnen verminderen, in het bijzonder in de stationsomgeving.
 • Gemeentelijk Administratieve Sancties (GAS-boetes) zijn zinvol, maar vragen een snellere verwerking door de provinciaal handhavingsambtenaar.
  • We kiezen voor maximale inzet van bemiddelen (verplicht voor minderjarigen) en herstelgerichte taakstraffen.
  • De gemeente stelt een eigen handhavingsambtenaar aan, zodat een snelle en vlotte verwerking van GAS-boetes mogelijk wordt.

Thema 2: duurzaamheid en klimaat

Een klimaatbeleid kan enkel slagen als ieder beleidsniveau zijn verantwoordelijkheid opneemt.

Een klimaatgemeente is een aangename plek om in te leven, zorgt voor meer wooncomfort en lagere energiefacturen voor haar inwoners, zorgt voor meer lokale jobs en meer zeggenschap over onze eigen energie.

De klimaatverandering beperken is een prioritaire doelstelling. Een cruciale hefboom om de klimaatdoelstellingen te halen, is een snelle vergroening van het energiebeleid. Daarnaast moeten we ons aanpassen aan de klimaatverandering.

Een breed gedragen en tweeledig klimaatbeleid

Om tot een geslaagd klimaatbeleid te komen moet klimaat als rode draad doorheen het lokale beleid lopen en heb je een ambitieus, realiseerbaar, wervend en enthousiasmerend lokaal klimaatplan nodig. Samenwerking met zoveel mogelijk gemeentelijke diensten, verenigingen, ondernemers en burgers is cruciaal. Bovendien moet er voldoende financiële ruimte worden vrijgemaakt en geactiveerd worden.

 • De werven uit het Lokaal Energie en Klimaatpact moeten verder maximaal worden uitgevoerd. Het gevoerde beleid van de afgelopen jaren wordt verder gezet. Men schakelt een versnelling hoger.
  • Verder ontharden en vergroenen in functie van wateropvang en infiltratie.
  • Hernieuwbare energie wordt de norm, zowel in het gemeentelijke patrimonium als bij particulieren.
  • Groene mobiliteit wordt verder uitgerold.

Natuur en milieu

 • Uitbreiden systeem ondergrondse containers (appartementsgebouwen).
 • Ontwikkelen van een totaalvisie op het bomenbestand en groenbeleid.
  • Uitbreiden duurzame beplanting, beperken eenjarige beplanting.
  • Groendaken en gevelgroen verder promoten.
 • Trage wegen in ere houden en openstellen.
 • Een consequent handhavingsbeleid toepassen voor milieumisdrijven.
 • Water van bouwwerven recupereren, waar mogelijk.

Voeding

 • De eerste volkstuintjes In Hoogsteenveld zijn een feit. Volkstuinen produceren niet alleen voedsel, maar hebben ook een belangrijke sociale functie. Daarom willen we het aantal volktuintjes uitbreiden.
 • Ondersteun de opstart en uitbouw van korteketeninitiatieven. Voorzie logistieke ondersteuning zoals een opslagplaats voor initiatieven zoals voedselteams, groentepakketten of groente-abonnementen.
 • Als lokale overheid kopen we rechtstreeks aan bij lokale voedselproducenten.
 • Voedselverlies bestrijden is ook een van de meest kostenefficiënte methodes om CO² uit te sparen.
  • Een Lokaal Dienstencentrum met dorpsrestaurant en/of sociale kruidenier biedt een oplossing voor de vele voedseloverschotten. 
  • Hiervoor werken we samen met lokale handelaars. Tegelijkertijd zet het in op sociale ontmoeting.

Dierenwelzijn

Heel wat burgers hechten belang aan dierenwelzijn. Dieren dragen bij aan het welzijn en de gezondheid van mensen. Opkomen voor onze dieren is ook opkomen voor de zwaksten in de maatschappij.

Een doordacht en geïntegreerd beleid

 • Dierenwelzijn blijft een expliciete bevoegdheid van een schepen.
 • Maak publieke ruimte en infrastructuur diervriendelijk.
 • Zorg op gemeentelijke recepties voor een volwaardig vegetarisch/veganistisch aanbod.

Huisdieren

Goed voor een huisdier zorgen, is in de eerste plaats de taak van het baasje.

 • Voorzie in elke deelgemeente voldoende uitloopzones, speelzones en zelfs een hondenzwemvijver.
 • Organiseer een leuke hondenwandeling of de organisatie van een dierendag.
 • Stimuleer het gebruik van een huisdiersticker zodat de hulpdiensten in geval brand ook de huisdieren kunnen redden.
 • Sensibiliseer hondeneigenaars over hun plichten bij het uitlaten van hun huisdier.
 • Een natuurbegraafplaats of uitstrooiweide voor huisdieren is wenselijk.

Dierenleed voorkomen en optreden waar nodig

 • We behouden het zwerfkattenbeleid door middel van sensibilisatie van kattenbaasjes.
 • We blijven inzetten op geluidsarm vuurwerk.
 • We voeren een sensibiliserings- en handhavingsbeleid rond onverdoofd slachten.

Dieren in de natuur

 • Alle gemeentelijke gronden die als jachtgebied ingekleurd stonden, zijn geschrapt. We blijven dit actief opvolgen.
 • Het bijenvriendelijk beleid wordt verdergezet.
 • Plaats vogelkastjes en creëer schuilplaatsen voor kleine wilde dieren.
 • Plaats houtwallen. Ze bieden beschutting en vormen een geschikte leefomgeving voor veel verschillende soorten planten en dieren.

Mobiliteit

We geven Denderleeuw graag terug aan zijn inwoners door de uitvoering van het STOP–principe, voorrang voor wie stapt en fietst, het openbaar vervoer optimaliseren en beperken van het gebruik van de auto.

Veel van onze smalle straten hebben tot voornaamste doel dat mensen er kunnen in wonen. Toch zijn ze vaak zo ingericht dat het moeilijk wordt om gezellig en samen gebruik te maken van de straat. Daarom willen we deze straten transformeren van pure verkeersruimten naar leef- en gebruiksruimten waar gemotoriseerd verkeer niet langer alle ruimte opeist. Door bij de inrichting van straten de noden van kinderen en senioren als uitgangspunt te nemen, verhogen we de veiligheid en het comfort.

 • Vele voetpaden in onze gemeente zijn in een slechte staat of simpelweg onbestaande. Dit ontmoedigt het gebruik ervan. Voetpaden moeten voor ons voldoende breed, obstakelvrij en comfortabel zijn voor zowel de mobiele als minder mobiele stapper.
 • In straten die aan een aantal eisen voldoen kunnen inwoners een aanvraag indienen om een leefstraatexperiment uit te voeren. In een leefstraat wordt alle gemotoriseerd vervoer gebannen. Deze aanvragen vertrekken altijd vanuit de bewoners, en hebben daarna de goedkeuring van de gemeente nodig. Zo voorkomen we dat leefstraten ongewild of ongepast worden ingevoerd. Een leefstraatexperiment is altijd tijdelijk (enkele weken tot enkele maanden), en wordt vervolgens geëvalueerd. In een leefstraat is gemotoriseerd vervoer nog steeds mogelijk, bijvoorbeeld bij een verhuis, doch wel vergunningsplichtig.
 • Het aandeel fietsverplaatsingen voor woon-werk verkeer neemt jaarlijks toe. We willen het gebruik nog verder aanmoedigen, en stemmen onze fietsinfrastructuur hier op af. We starten onze focus bij de belangrijkste fietsverkeersassen.
  • Te smalle straten worden fietszones. 
  • Bij de (her)aanleg van straten krijgen fietsers een duidelijke plaats. Ook tijdens de werken zelf is er een veilige ruimte voor voetgangers en fietsers.
  • We voorzien meer fietsstallingen in het straatbeeld, op belangrijke openbare plaatsen kunnen we hiervoor een parkeerplaats vervangen door een fietsenstalling. Aan deze fietsstallingen voorzien we laadpunten voor e-bikes.
  • Via duidelijke bewegwijzering tonen we de vlotste weg naar plaatsen in de gemeente of andere steden.
 • Drukke verkeersassen, zoals de steenweg, hebben nood aan veilige oversteekplaatsen voor zowel fietsers als voetgangers.

Mobipunten brengen verschillende vormen van mobiliteit samen op buurtniveau. Ze bestaan uit enkele parkeerplaatsen voor autodelen, fietsparking en een nabije halte voor openbaar vervoer. 

Thema 3: wonen en werken

Wonen en ruimte

Onze gemeente kent een hoge bevolkingsdichtheid. Open ruimte is daarom des te belangrijker. We moeten vermijden dat deze open ruimte opnieuw wordt ingenomen door nieuwe verkavelingen. Daarom is het noodzakelijk de bestaande ruimte efficiënter te gebruiken.

 • We bouwen hoger en slimmer. Een extra grondbelasting op onbebouwde bouwgronden voorkomt dat nieuwe open ruimte wordt aangesneden.
 • We moedigen nieuwe woonvormen aan: kangoeroewoningen, co-housing, de combinatie woonzorgcentrum/kinderdagverblijf, … Het woonloket is hier het aanspreekpunt.
 •  Dagdagelijkse functies worden nauwer verweven: wonen, werken, recreatie, onderwijs, … Dit zorgt vaak voor een meerwaarde en een ‘win-winsituatie’ voor de inwoner.
 • We zetten de strijd tegen leegstand en verwaarlozing verder. 

Ruimtelijk wanorde kan je niet keren in één legislatuur. Wel kan het bestuur de nodige stappen zetten om het tij te doen keren.

 • Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (= een plan dat de bestemming aangeeft van een stuk grond in de gemeente) is verouderd en heeft nood aan een update.
 • De ruimte is vandaag in Denderleeuw veel te versnipperd. Inzetten op ontsnippering door fiets- en wandelverbindingen tussen open ruimten te herstellen kan hierbij een oplossing bieden.

Werk

De gemeente is een excellente werkgever

Een eerlijk en menselijk personeelsbeleid geeft mensen maximaal (leer)kansen. 

 • We voeren verder een antidiscriminiatiebeleid in het eigen personeelsbeleid.
 • Kies voor een leeftijdsbewust personeelsbeleid. Ervaring van oudere werknemers wordt erkend en jongeren krijgen de kans om te groeien in hun job via het systeem van mentorschap.
 • Streef naar een tewerkstelling van 3 % mensen met een arbeidshandicap binnen de gemeentelijke diensten.
 • Het personeelskader dient aangepast te zijn aan de noden van het lokaal bestuur.

De lokale arbeidsmarkt ondersteunen

 • Zorg voor een performant systeem van buurtgerichte kinderopvang waarop ook werkzoekenden en mensen met onregelmatige uren een beroep kunnen doen.
 • Organiseer een banenmarkt.

Zinvol werk voor kansengroepen

 • We zetten in op werkplaatsen via het systeem van artikel 60, sociale economie en vrijwilligerswerk.
 • We werken zoveel mogelijk samen met maatwerkbedrijven voor diverse diensten.
 • We zetten in op begeleid werken.
 • Ondersteun vluchtelingen in hun zoektocht naar een zinvolle dagbesteding en/of werk.

Ondernemen

Een centrummanager is verantwoordelijk voor de uitbouw van de lokale economie en voor het creëren van een ondernemersvriendelijk klimaat, een attractief handelscentrum en ruimte voor ondernemen in onze gemeente. 

De centrummanager is verantwoordelijk voor het stimuleren en verbeteren van het winkelaanbod, en maakt zo ook het product ‘Denderleeuw’ beter. Het gaat daarbij uitdrukkelijk om zowel het verbeteren van de kwaliteit van het bestaande aanbod als het werven van nieuw aanbod. Ook de contacten met de ondernemers horen daarbij.

Onderwijs

Onderwijs is de motor van onze samenleving. Het ontplooit ons als mens en geeft onze identiteit vorm. Scholen zijn cruciale spelers in de lokale gemeenschap. Ze zijn zoveel meer dan onderwijs. De school is het kloppende hart van de buurt. Bewoners van alle leeftijden ontmoeten elkaar. De school is belangrijke hefboom tegen armoede en ongelijkheid.

Brede scholen die buurten verbinden

Scholen zijn niet alleen onderwijsinstellingen, maar ook buurtverbinders. Een school mag geen afgesloten eiland zijn. Ze maakt best zoveel mogelijk verbinding met verenigingen, buurtinitiatieven én met het lokale beleid. Samenwerkingen rond vrije tijd, natuur, klimaat, mobiliteit, ruimtelijke ordening, … zijn bijzonder waardevol. Daarnaast hebben scholen een belangrijke signaalfunctie wat betreft armoede en sociale uitsluiting.

 • We werken actief aan een beleid rond brede scholen en stellen een bredescholencoördinator aan.
 • De schoolopbouwwerkers blijven actief.
 • Zet maximaal in op het delen van ruimte. Lokalen kunnen na school ingezet voor andere functies.
 • Betrek academies actief bij de brede scholen.

Sport, jeugd en cultuur

Sport

 • Geef lokaal sportaanbod een plaats in de brede school.
 • Zoek voor hardere vormen van sport (bv. mountainbikes) een plaats.
 • We faciliteren een aanbod van G-sport.

Jeugd

 • Het Kasteeltje (kelder) wordt een ruimte voor de jeugd.
 • Specifieke jeugdopbouwwerkers focussen zich op niet-georganiseerde jeugd en werken een aanbod voor hen uit.

Zij leiden  -  waar mogelijk  -  toe naar het georganiseerde aanbod.

 • De kinderarmoedecoördinator werkt verdere acties uit om kinderarmoede te verlagen.
 • Er wordt een specifiek aanbod voor meisjes ontwikkeld.
 • Het label ‘kindvriendelijke gemeente’ vinden we belangrijk. We zetten dan ook maximaal in om dit label te behouden.

Cultuur

In het eigen gemeentelijk aanbod hanteren we het principe ‘minder is meer’. Minder, maar meer kwalitatieve activiteiten.

Via streekgebonden samenwerking rond cultuur kunnen we het aanbod beter op elkaar afstemmen en zo efficiënt mogelijk omgaan met de middelen en infrastructuur. Op die manier is er een aanbod voor iedereen.

Thema 4: sociaal beleid en ouderenbeleid

De kerndoelstelling van lokaal sociaal beleid blijft het recht van eenieder op een menswaardig bestaan.

 • De forfaitaire algemene gemeentebelasting dient gecorrigeerd te worden. Er komt een onderscheid tussen een alleenstaande en tweeverdieners.
 • Retributies voor diensten die een inwoner niet kan vermijden (of sterker nog die de overheid hem/haar oplegt), moeten verdwijnen. Bv. afleveren van een identiteitskaart.
 • Personen met een hoog inkomen richten vaak een managementvennootschap op om hun inkomsten te ontvangen. Deze vennootschap betaalt allerlei kosten en keert slechts een beperkt belastbaar loon uit. In een reglement voor de algemene bedrijfsbelastingen kunnen deze managementvennootschappen gevat worden.
 • Rechten dienen automatisch worden toegekend! Heb je recht op een premie, tegemoetkoming, … dan moet je deze automatisch ontvangen.
 • We pakken energiearmoede aan door verder in te zetten op wijkrenovaties
 • Een wijkgericht, outreachend beleid moet worden verder gezet. Buurtopbouwwerkers gaan zelf naar maatschappelijk kwetsbare inwoners toe. De aanpak is proactief. Een nauwe samenwerking met alle betrokken diensten is noodzakelijk.
 • Denderleeuw is een warme gemeente en voorziet voldoende opvangplaatsen voor asielzoekers.
 • Groen wil een volwaardige maatschappelijke participatie van ouderen garanderen en hun leefomgeving inrichten zodat ook oude mensen maximaal hun eigen leven kunnen inrichten.

Thema 5: democratie en participatie

Burgers ruimte geven

 • Het is belangrijk dat de hele organisatie doordrongen is van het belang van participatie. Daarom wordt één ambtenaar bevoegd om dit proces naar een hoger niveau te tillen.
 • Het huidige participatiereglement krijgt een uitbreiding, zodat meer participatie van inwoners mogelijk wordt.
 • We werken met een burgerpanel. Dit is een groep burgers die met elkaar in gesprek gaan om de toekomst van de gemeente vorm te geven, en dit over verschillende thema’s. Klassieke adviesraden kunnen (op termijn) vervangen worden door een burgerpanel.
 • Door middel van wijkbudgetten krijgen inwoners meer impact op het beleid.

Het gemeentehuis, een glazen huis

 • De gemeenteraad krijgt een livestreaming.
 • Het e-loket wordt stelselmatig verder uitgebreid, gecombineerd met fysieke dienstverlening op maat.

Versterk de gemeenteraad

 • Geef de gemeenteraad en de raadsleden een actieve en zichtbare rol en stem.
 • Gemeenteraadsleden engageren zich om regelmatig zelf naar de inwoners te gaan.
 • De voorzitter van de gemeenteraad wordt toegevoegd aan het College van Burgemeester en Schepenen met raadgevende stem.

Gemeentefusie

In functie van efficiënt bestuur is een gemeentefusie aangewezen.